دانلود کتاب های ابراهیم ترکتاز دانلود کتاب های ابراهیم ترکتاز

{"query":"BSS::A::*::I::1922952::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799159,"title":"اصول سیتوژنتیک - (ویراست جدید)","price":100000,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/da8f7c52448ac7ac/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/da8f7c52448ac7ac/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/da8f7c52448ac7ac/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/da8f7c52448ac7ac/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/da8f7c52448ac7ac/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0364-19-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":3,"description":"کتاب اصول سیتوژنتیک - (ویراست جدید) از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1398 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای علی ایزدی دربندی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسای...","pages_count":238,"keywords":null,"token":"da8f7c52448ac7ac","created_at":"2022-11-07 14:33:51","updated_at":"2023-04-01 15:16:57","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-08 10:41:32","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":80000,"cache":1,"authors":[{"id":1922951,"title":"علی ایزدی دربندی","meta_title":"علی ایزدی دربندی","meta_description":"علی ایزدی دربندی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"ایزدی دربندی","token":"bb119166bed3c8a6","created_at":"2022-11-07 12:59:01","updated_at":"2022-11-07 12:59:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922952,"title":"ابراهیم ترکتاز","meta_title":"ابراهیم ترکتاز","meta_description":"ابراهیم ترکتاز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابراهیم","lastname":"ترکتاز","token":"fc12a8d458c039e0","created_at":"2022-11-07 12:59:01","updated_at":"2022-11-07 12:59:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922953,"title":"فاطمه امینی","meta_title":"فاطمه امینی","meta_description":"فاطمه امینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"امینی","token":"86c42911da151e20","created_at":"2022-11-07 12:59:01","updated_at":"2022-11-07 12:59:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922951,"title":"علی ایزدی دربندی","meta_title":"علی ایزدی دربندی","meta_description":"علی ایزدی دربندی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"ایزدی دربندی","token":"bb119166bed3c8a6","created_at":"2022-11-07 12:59:01","updated_at":"2022-11-07 12:59:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922952,"title":"ابراهیم ترکتاز","meta_title":"ابراهیم ترکتاز","meta_description":"ابراهیم ترکتاز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابراهیم","lastname":"ترکتاز","token":"fc12a8d458c039e0","created_at":"2022-11-07 12:59:01","updated_at":"2022-11-07 12:59:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922953,"title":"فاطمه امینی","meta_title":"فاطمه امینی","meta_description":"فاطمه امینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"امینی","token":"86c42911da151e20","created_at":"2022-11-07 12:59:01","updated_at":"2022-11-07 12:59:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787733,"file":"6368e617cb8920.25793601.pdf","book_id":3799159,"toc":null,"created_at":"2022-11-07 14:33:52","updated_at":"2022-11-08 10:41:32","process_started_at":"2022-11-07 14:33:54","process_done_at":"2022-11-07 14:33:58","process_failed_at":null,"pages_count":238,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a7d59bc2dbab35ddff5628ce2b44bf1df6ba2aa48d2fa511f263f951a879f1cd969da8dced7959730b5d1509cfabdcf9ca5e1412e1d16a7ade575b25698e7a65","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۸"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":24262,"title":"سیتوژنتیک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"faf0262f85068c87","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:37:35","updated_at":"2023-09-18 13:00:29","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":235,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-02-17 13:11:07","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1020,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-03-15 05:13:08"}]}]}],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9----%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9----%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-","pages_count_fa":"۲۳۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922952/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B2","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ابراهیم-ترکتاز","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"16ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1922952,"title":" ","token":"fc12a8d458c039e0","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19