دانلود کتاب های سعید باجلان دانلود کتاب های سعید باجلان

{"query":"BSS::A::*::I::1922956::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799161,"title":"اصول محاسبات فنی بیمه","price":100000,"ebook_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6ed3686b4e0e9ef0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6ed3686b4e0e9ef0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6ed3686b4e0e9ef0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6ed3686b4e0e9ef0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6ed3686b4e0e9ef0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0371-29-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":1,"description":"کتاب اصول محاسبات فنی بیمه از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1396 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای سعید باجلان به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوک...","pages_count":306,"keywords":null,"token":"6ed3686b4e0e9ef0","created_at":"2022-11-07 14:45:22","updated_at":"2023-04-01 15:16:57","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-08 11:02:10","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":72000,"cache":1,"authors":[{"id":1922956,"title":"سعید باجلان","meta_title":"سعید باجلان","meta_description":"سعید باجلان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سعید","lastname":"باجلان","token":"ff5a21c02c92e510","created_at":"2022-11-07 14:47:37","updated_at":"2022-11-07 14:47:37","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922957,"title":"رضا راعی","meta_title":"رضا راعی","meta_description":"رضا راعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضا","lastname":"راعی","token":"7a2ab85ffd9b6835","created_at":"2022-11-07 14:47:37","updated_at":"2022-11-07 14:47:37","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922956,"title":"سعید باجلان","meta_title":"سعید باجلان","meta_description":"سعید باجلان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سعید","lastname":"باجلان","token":"ff5a21c02c92e510","created_at":"2022-11-07 14:47:37","updated_at":"2022-11-07 14:47:37","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922957,"title":"رضا راعی","meta_title":"رضا راعی","meta_description":"رضا راعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضا","lastname":"راعی","token":"7a2ab85ffd9b6835","created_at":"2022-11-07 14:47:37","updated_at":"2022-11-07 14:47:37","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787735,"file":"6368e8caec70e8.56741369.pdf","book_id":3799161,"toc":null,"created_at":"2022-11-07 14:45:23","updated_at":"2022-11-08 11:02:10","process_started_at":"2022-11-07 14:45:24","process_done_at":"2022-11-07 14:45:31","process_failed_at":null,"pages_count":306,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"60bb876c3b4b40eafb3b11492657e5c7dab5d55064a654399106ac787216a539958e228adc993dd0d307fbe8f82fdfb42a7a10efa2a32b8810541ad11f41cfb3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۰۶"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":2419,"title":"اصول بیمه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"109ecd6d6edda698","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2022-11-08 11:02:10","study_fields":[{"id":73,"title":"آماد","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"a62274b34ea27567","books_count":45,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2024-04-17 10:16:00","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1341,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-04-17 10:16:00"}]},{"id":985,"title":"مدیریت بیمه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"565f76290406a8fd","books_count":34,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2024-04-17 10:16:00","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1341,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-04-17 10:16:00"}]},{"id":1081,"title":"مدیریت امور گمرکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"156a795abab2b960","books_count":51,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2024-04-17 10:16:00","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1341,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-04-17 10:16:00"}]}]},{"id":2422,"title":"اصول بیمه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"604cde7f710b8890","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2022-11-08 11:02:10","study_fields":[{"id":1078,"title":"بیمه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"4011f88d0f08a0c9","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-08 11:02:10","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1341,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-04-17 10:16:00"}]}]},{"id":9991,"title":"بیمه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"1719723bf9df2829","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:31","updated_at":"2022-11-08 11:02:10","study_fields":[{"id":358,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"693b8b52e398f59b","books_count":104,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-01-13 14:32:08","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1341,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-04-17 10:16:00"}]}]}],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87","pages_count_fa":"۳۰۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922956/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سعید-باجلان","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"124ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"126ms","total":"250ms"},"extra":{"id":1922956,"title":" ","token":"ff5a21c02c92e510","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19