دانلود کتاب های یاسمین والی دانلود کتاب های یاسمین والی

{"query":"BSS::A::*::I::1922986::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799198,"title":"اطلس رادیولوژی پرندگان","price":98000,"ebook_price":"۴۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۴‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۹‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bbae05968c3cedc8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bbae05968c3cedc8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bbae05968c3cedc8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bbae05968c3cedc8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bbae05968c3cedc8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0369-32-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"کتاب اطلس رادیولوژی پرندگان از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1398 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای محمد ملازم به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوک...","pages_count":139,"keywords":null,"token":"bbae05968c3cedc8","created_at":"2022-11-10 13:49:17","updated_at":"2023-04-01 15:16:58","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-12 12:34:30","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":98000,"cache":1,"authors":[{"id":1922985,"title":"محمد ملازم","meta_title":"محمد ملازم","meta_description":"محمد ملازم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"ملازم","token":"4c39ab8ca1e479d2","created_at":"2022-11-09 13:14:29","updated_at":"2022-11-09 13:14:29","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922986,"title":"یاسمین والی","meta_title":"یاسمین والی","meta_description":"یاسمین والی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یاسمین","lastname":"والی","token":"ef0cadfa5e8e7f7a","created_at":"2022-11-09 13:14:29","updated_at":"2022-11-09 13:14:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922985,"title":"محمد ملازم","meta_title":"محمد ملازم","meta_description":"محمد ملازم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"ملازم","token":"4c39ab8ca1e479d2","created_at":"2022-11-09 13:14:29","updated_at":"2022-11-09 13:14:29","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922986,"title":"یاسمین والی","meta_title":"یاسمین والی","meta_description":"یاسمین والی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یاسمین","lastname":"والی","token":"ef0cadfa5e8e7f7a","created_at":"2022-11-09 13:14:29","updated_at":"2022-11-09 13:14:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787772,"file":"636cd0260b4164.43808182.pdf","book_id":3799198,"toc":null,"created_at":"2022-11-10 13:49:18","updated_at":"2022-11-12 12:34:30","process_started_at":"2022-11-10 16:10:25","process_done_at":"2022-11-10 16:10:28","process_failed_at":null,"pages_count":139,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c5a55e4ee6a5c3ec287174d2dbae6f98028c9ff052766ba334238e275f9d7a799ce00b4ef6a6156811479dcc4f6caa17c843eb9ca72aea5beeb7538be482a945","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۹"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[],"price_fa":"۹۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱۳۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922986/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"یاسمین-والی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"99ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"101ms","total":"200ms"},"extra":{"id":1922986,"title":" ","token":"ef0cadfa5e8e7f7a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19