دانلود کتاب های علی نیکونسبتی دانلود کتاب های علی نیکونسبتی

افق‌های جدید در نوآوری باز

هنری چسبرو , ویم ونهاوربک , جویل وست , مرتضی اکبری , حمید پاداش , علی نیکونسبتی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923016::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799183,"title":"افق‌های جدید در نوآوری باز","price":100000,"ebook_price":"۲۶‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/37d348b4b79468bb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/37d348b4b79468bb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/37d348b4b79468bb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/37d348b4b79468bb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/37d348b4b79468bb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0370-58-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":2,"description":"کتاب افق‌های جدید در نوآوری باز از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1397 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای هنری چسبرو به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی...","pages_count":478,"keywords":null,"token":"37d348b4b79468bb","created_at":"2022-11-09 14:06:03","updated_at":"2023-04-01 15:16:58","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-09 16:19:58","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":47000,"cache":1,"authors":[{"id":1923011,"title":"هنری چسبرو","meta_title":"هنری چسبرو","meta_description":"هنری چسبرو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"هنری","lastname":"چسبرو","token":"3ea12eea68e02881","created_at":"2022-11-09 14:12:17","updated_at":"2022-11-09 14:12:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923012,"title":"ویم ونهاوربک","meta_title":"ویم ونهاوربک","meta_description":"ویم ونهاوربک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ویم","lastname":"ونهاوربک","token":"9bcd8ecd501ffd05","created_at":"2022-11-09 14:12:17","updated_at":"2022-11-09 14:12:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923013,"title":"جویل وست","meta_title":"جویل وست","meta_description":"جویل وست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جویل","lastname":"وست","token":"49543ea172797ba5","created_at":"2022-11-09 14:12:17","updated_at":"2022-11-09 14:12:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923014,"title":"مرتضی اکبری","meta_title":"مرتضی اکبری","meta_description":"مرتضی اکبری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"اکبری","token":"2d306b23ff836243","created_at":"2022-11-09 14:12:17","updated_at":"2022-11-09 14:12:17","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923015,"title":"حمید پاداش","meta_title":"حمید پاداش","meta_description":"حمید پاداش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمید","lastname":"پاداش","token":"8a12d8ab3ffd12d1","created_at":"2022-11-09 14:12:17","updated_at":"2022-11-09 14:12:17","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923016,"title":"علی نیکونسبتی","meta_title":"علی نیکونسبتی","meta_description":"علی نیکونسبتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"نیکونسبتی","token":"bb542e30b3b5992a","created_at":"2022-11-09 14:12:17","updated_at":"2022-11-09 14:12:17","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923011,"title":"هنری چسبرو","meta_title":"هنری چسبرو","meta_description":"هنری چسبرو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"هنری","lastname":"چسبرو","token":"3ea12eea68e02881","created_at":"2022-11-09 14:12:17","updated_at":"2022-11-09 14:12:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923012,"title":"ویم ونهاوربک","meta_title":"ویم ونهاوربک","meta_description":"ویم ونهاوربک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ویم","lastname":"ونهاوربک","token":"9bcd8ecd501ffd05","created_at":"2022-11-09 14:12:17","updated_at":"2022-11-09 14:12:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923013,"title":"جویل وست","meta_title":"جویل وست","meta_description":"جویل وست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جویل","lastname":"وست","token":"49543ea172797ba5","created_at":"2022-11-09 14:12:17","updated_at":"2022-11-09 14:12:17","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923014,"title":"مرتضی اکبری","meta_title":"مرتضی اکبری","meta_description":"مرتضی اکبری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"اکبری","token":"2d306b23ff836243","created_at":"2022-11-09 14:12:17","updated_at":"2022-11-09 14:12:17","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923015,"title":"حمید پاداش","meta_title":"حمید پاداش","meta_description":"حمید پاداش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمید","lastname":"پاداش","token":"8a12d8ab3ffd12d1","created_at":"2022-11-09 14:12:17","updated_at":"2022-11-09 14:12:17","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923016,"title":"علی نیکونسبتی","meta_title":"علی نیکونسبتی","meta_description":"علی نیکونسبتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"نیکونسبتی","token":"bb542e30b3b5992a","created_at":"2022-11-09 14:12:17","updated_at":"2022-11-09 14:12:17","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787757,"file":"636b82941b2b01.50208180.pdf","book_id":3799183,"toc":null,"created_at":"2022-11-09 14:06:04","updated_at":"2022-11-10 16:08:47","process_started_at":"2022-11-10 16:08:40","process_done_at":"2022-11-10 16:08:47","process_failed_at":null,"pages_count":478,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"912ead952a520e823d7082b4f5f35132c1ea062831b5ac84675ca9ea65fc3a87fc4f2173e5eb7418bb3f8016eec9b62670a7a170de684a9aff038ad002857e0a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۷۸"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2","urlify":"%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2","pages_count_fa":"۴۷۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923016/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"علی-نیکونسبتی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"106ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"108ms","total":"214ms"},"extra":{"id":1923016,"title":" ","token":"bb542e30b3b5992a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19