دانلود کتاب های سید احمد سادات نوری دانلود کتاب های سید احمد سادات نوری

{"query":"BSS::A::*::I::1923058::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799227,"title":"مبانی ژنتیک جمعیت","price":250000,"ebook_price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5771d04996e95410/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5771d04996e95410/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5771d04996e95410/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5771d04996e95410/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5771d04996e95410/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0366-10-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":3,"description":"کتاب مبانی ژنتیک جمعیت از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1396 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای سید احمد سادات‌نوری به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی...","pages_count":482,"keywords":null,"token":"5771d04996e95410","created_at":"2022-11-13 07:13:05","updated_at":"2023-04-01 15:16:58","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-13 16:42:16","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923058,"title":"سید احمد سادات‌نوری","meta_title":"سید احمد سادات‌نوری","meta_description":"سید احمد سادات‌نوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"احمد سادات‌نوری","token":"5ca056d0162db7b3","created_at":"2022-11-13 07:32:51","updated_at":"2022-11-13 07:32:51","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923058,"title":"سید احمد سادات‌نوری","meta_title":"سید احمد سادات‌نوری","meta_description":"سید احمد سادات‌نوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"احمد سادات‌نوری","token":"5ca056d0162db7b3","created_at":"2022-11-13 07:32:51","updated_at":"2022-11-13 07:32:51","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787801,"file":"637067ca2819a4.04369128.pdf","book_id":3799227,"toc":null,"created_at":"2022-11-13 07:13:07","updated_at":"2022-12-14 14:41:27","process_started_at":"2022-11-13 07:13:11","process_done_at":"2022-11-13 07:13:19","process_failed_at":null,"pages_count":482,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"efba9ea20f13eacac95dd9a0ddb46e1c995e215d06ec28353c23747e1dc3d1b3db8dd10ea66b20cc8b426d92ef9a2cfd948ff4dbd54a5dcce6ec68bc675ddeb3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۸۲"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":22843,"title":"ژنتیک جمعیت تکمیلی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b1fba942e2f82078","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:36:13","updated_at":"2023-04-30 10:02:40","study_fields":[{"id":2062,"title":"زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"3d559c81d2d0b2cc","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:23:29","updated_at":"2023-04-30 10:02:40","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]}]}],"price_fa":"۲۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA","pages_count_fa":"۴۸۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923058/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سید-احمد-سادات-نوری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"138ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"139ms","total":"277ms"},"extra":{"id":1923058,"title":" ","token":"5ca056d0162db7b3","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19