دانلود کتاب های السید علای نقی زاده دانلود کتاب های السید علای نقی زاده

{"query":"BSS::A::*::I::1923063::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799230,"title":"وَرشَه‌ُالتَّعریب","price":115000,"ebook_price":"۵۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳۴‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/24c8b3c64fbd7cdd/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/24c8b3c64fbd7cdd/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/24c8b3c64fbd7cdd/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/24c8b3c64fbd7cdd/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/24c8b3c64fbd7cdd/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0362-91-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":7,"description":"کتاب وَرشَه‌ُالتَّعریب از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1401 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای عدنان طهماسبی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت،...","pages_count":256,"keywords":null,"token":"24c8b3c64fbd7cdd","created_at":"2022-11-13 08:57:06","updated_at":"2023-04-01 15:16:58","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-13 16:39:17","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":115000,"cache":1,"authors":[{"id":1923062,"title":"عدنان طهماسبی","meta_title":"عدنان طهماسبی","meta_description":"عدنان طهماسبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عدنان","lastname":"طهماسبی","token":"28b13416efb89496","created_at":"2022-11-13 09:00:14","updated_at":"2022-11-13 09:00:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923063,"title":"السید علای نقی‌زاده","meta_title":"السید علای نقی‌زاده","meta_description":"السید علای نقی‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"السید","lastname":"علای نقی‌زاده","token":"ef54d18754b09d06","created_at":"2022-11-13 09:00:14","updated_at":"2022-11-13 09:00:14","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923062,"title":"عدنان طهماسبی","meta_title":"عدنان طهماسبی","meta_description":"عدنان طهماسبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عدنان","lastname":"طهماسبی","token":"28b13416efb89496","created_at":"2022-11-13 09:00:14","updated_at":"2022-11-13 09:00:14","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923063,"title":"السید علای نقی‌زاده","meta_title":"السید علای نقی‌زاده","meta_description":"السید علای نقی‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"السید","lastname":"علای نقی‌زاده","token":"ef54d18754b09d06","created_at":"2022-11-13 09:00:14","updated_at":"2022-11-13 09:00:14","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787804,"file":"6370802ad9d669.04529205.pdf","book_id":3799230,"toc":null,"created_at":"2022-11-13 08:57:07","updated_at":"2022-11-13 16:39:17","process_started_at":"2022-11-13 08:57:09","process_done_at":"2022-11-13 08:57:13","process_failed_at":null,"pages_count":256,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b0f4532848ac25837b9fff85c560c55fe523a438668255c7ba60f10ece8650357387fbe97f4b0d2ad6237443ec1868e2df3cc3461787200d06cf3b933088b2eb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۶"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۱۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%88%D9%8E%D8%B1%D8%B4%D9%8E%D9%87-%D9%8F%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D9%8E%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A8","urlify":"%D9%88%D9%8E%D8%B1%D8%B4%D9%8E%D9%87-%D9%8F%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D9%8E%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A8","pages_count_fa":"۲۵۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923063/%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"السید-علای-نقی-زاده","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"103ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"104ms","total":"207ms"},"extra":{"id":1923063,"title":" ","token":"ef54d18754b09d06","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19