دانلود کتاب های مهندس مریم اسلامی راسخ دانلود کتاب های مهندس مریم اسلامی راسخ

{"query":"BSS::A::*::I::1923098::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799278,"title":"مقدمه ای بر مدل سازی و شبیه سازی جنگ الکترونیک","price":60000,"ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2def24353a8588fc/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2def24353a8588fc/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2def24353a8588fc/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2def24353a8588fc/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2def24353a8588fc/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642081752","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1395,"nobat_chap":1,"description":"کتاب مقدمه‌ای بر مدل‌سازی و شبیه‌سازی جنگ الکترونیک اثر دیوید ال. آدامی، توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف در سال 1395 منتشر شده است. متن کتاب، ریاضیات مورد لزوم (فراتر از جبر) را توضیح ...","pages_count":284,"keywords":null,"token":"2def24353a8588fc","created_at":"2022-11-22 19:04:39","updated_at":"2023-01-10 16:54:25","publisher_id":204,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-23 15:49:21","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"برای آشنایی اصول اولیه شبیه‌سازی جنگ الکترونیک و مبانی آن به زبانی ساده، کتاب مقدمه‌ای بر مدل‌سازی و شبیه‌سازی جنگ الکترونیک را از فروشگاه مای بوکت خریداری یا کرایه کنید.","meta_title":"خرید کتاب مقدمه‌ای بر مدل‌سازی و شبیه‌سازی جنگ الکترونیک اثر دیوید ال. آدامی-مای بوکت","stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1923097,"title":"دیوید ال. آدامی","meta_title":"دیوید ال. آدامی","meta_description":"دیوید ال. آدامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیوید","lastname":"ال. آدامی","token":"ecac6164dcb7e180","created_at":"2022-11-23 15:49:20","updated_at":"2022-11-23 15:49:20","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923098,"title":"مهندس مریم اسلامی راسخ","meta_title":"مهندس مریم اسلامی راسخ","meta_description":"مهندس مریم اسلامی راسخ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"مریم اسلامی راسخ","token":"1b1041f065294417","created_at":"2022-11-23 15:49:20","updated_at":"2022-11-23 15:49:20","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923099,"title":"دکتر محمدمهدی نایبی","meta_title":"دکتر محمدمهدی نایبی","meta_description":"دکتر محمدمهدی نایبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدمهدی نایبی","token":"0c60e209aadc0129","created_at":"2022-11-23 15:49:20","updated_at":"2022-11-23 15:49:20","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923097,"title":"دیوید ال. آدامی","meta_title":"دیوید ال. آدامی","meta_description":"دیوید ال. آدامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیوید","lastname":"ال. آدامی","token":"ecac6164dcb7e180","created_at":"2022-11-23 15:49:20","updated_at":"2022-11-23 15:49:20","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923098,"title":"مهندس مریم اسلامی راسخ","meta_title":"مهندس مریم اسلامی راسخ","meta_description":"مهندس مریم اسلامی راسخ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"مریم اسلامی راسخ","token":"1b1041f065294417","created_at":"2022-11-23 15:49:20","updated_at":"2022-11-23 15:49:20","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923099,"title":"دکتر محمدمهدی نایبی","meta_title":"دکتر محمدمهدی نایبی","meta_description":"دکتر محمدمهدی نایبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدمهدی نایبی","token":"0c60e209aadc0129","created_at":"2022-11-23 15:49:20","updated_at":"2022-11-23 15:49:20","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787852,"file":"637cec0f45aaa8.87318971.pdf","book_id":3799278,"toc":null,"created_at":"2022-11-22 19:04:39","updated_at":"2023-01-10 16:54:25","process_started_at":"2022-11-22 19:04:41","process_done_at":"2022-11-22 19:04:47","process_failed_at":null,"pages_count":284,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8ea3f619af5117600eba0b86fd1998f26faa3ac904c4fd01ec9710c0cfed20da576824899326c03145cf595b35aff41b07fd2da1f5c879ecf557044ad88bddc9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۴"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"study_subjects":[],"price_fa":"۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۲۸۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923098/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مهندس-مریم-اسلامی-راسخ","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"221ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"222ms","total":"443ms"},"extra":{"id":1923098,"title":" ","token":"1b1041f065294417","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19