دانلود کتاب های دکتر محمدمهدی نایبی دانلود کتاب های دکتر محمدمهدی نایبی

{"query":"BSS::A::*::I::1923099::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"title":"مقدمه ای بر مدل سازی و شبیه سازی جنگ الکترونیک","price":114000,"ebook_price":"۵۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۸‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۴‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2def24353a8588fc/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2def24353a8588fc/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2def24353a8588fc/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/2def24353a8588fc/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2def24353a8588fc/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/2def24353a8588fc/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789642081752","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1395,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"token":"2def24353a8588fc","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-23 15:49:21","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":1923097,"title":"دیوید ال. آدامی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دیوید ال. آدامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دیوید","lastname":"ال. آدامی","token":"ecac6164dcb7e180","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799278,"author_id":1923097,"created_at":"2022-11-23 15:49:20","updated_at":"2022-11-23 15:49:20","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1923098,"title":"مهندس مریم اسلامی راسخ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندس مریم اسلامی راسخ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"مهندس","lastname":"مریم اسلامی راسخ","token":"1b1041f065294417","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799278,"author_id":1923098,"created_at":"2022-11-23 15:49:20","updated_at":"2022-11-23 15:49:20","role":"translator"}},{"id":1923099,"title":"دکتر محمدمهدی نایبی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر محمدمهدی نایبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"محمدمهدی نایبی","token":"0c60e209aadc0129","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799278,"author_id":1923099,"created_at":"2022-11-23 15:49:20","updated_at":"2022-11-23 15:49:20","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/2def24353a8588fc","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/2def24353a8588fc","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1923097,"title":"دیوید ال. آدامی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دیوید ال. آدامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دیوید","lastname":"ال. آدامی","token":"ecac6164dcb7e180","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799278,"author_id":1923097,"created_at":"2022-11-23 15:49:20","updated_at":"2022-11-23 15:49:20","role":"writer"}},{"id":1923098,"title":"مهندس مریم اسلامی راسخ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندس مریم اسلامی راسخ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"مهندس","lastname":"مریم اسلامی راسخ","token":"1b1041f065294417","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799278,"author_id":1923098,"created_at":"2022-11-23 15:49:20","updated_at":"2022-11-23 15:49:20","role":"translator"}},{"id":1923099,"title":"دکتر محمدمهدی نایبی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر محمدمهدی نایبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"محمدمهدی نایبی","token":"0c60e209aadc0129","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799278,"author_id":1923099,"created_at":"2022-11-23 15:49:20","updated_at":"2022-11-23 15:49:20","role":"translator"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":284,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"2def24353a8588fc","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۱۱۴‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923099/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محمدمهدی-نایبی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"26ms","total":"NaNms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19