دانلود کتاب های دکتر عبدلحمید اشراق دانلود کتاب های دکتر عبدلحمید اشراق

{"query":"BSS::A::*::I::1923102::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799273,"title":"ارزیابی کار و زمان (درسنامه)","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9ae670da6bd3063d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9ae670da6bd3063d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9ae670da6bd3063d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9ae670da6bd3063d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9ae670da6bd3063d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1395,"nobat_chap":1,"description":"کتاب ارزیابی کار و زمان (درسنامه)، توسط عبدالحمید اشراق تالیف شده است. انتشارات دانشگاه صنعتی شریف نیز در سال 1395 کتاب حاضر را منتشر کرد. مطالعه این کتاب به افرادی که در رشته کارآفرینی گرایش توسعه تح...","pages_count":376,"keywords":null,"token":"9ae670da6bd3063d","created_at":"2022-11-22 18:35:11","updated_at":"2023-01-02 13:21:41","publisher_id":204,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-23 16:07:02","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"به کسانی که در رشته کارآفرینی گرایش توسعه تحصیل می‌کنند، پیشنهاد می‌کنیم کتاب ارزیابی کار و زمان (درسنامه) را از فروشگاه اینترنتی مای بوکت کرایه یا خریداری کنند.","meta_title":"خرید کتاب ارزیابی کار و زمان (درسنامه) اثر عبدالحمید اشراق-مای بوکت","stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1923102,"title":"دکتر عبدلحمید اشراق","meta_title":"دکتر عبدلحمید اشراق","meta_description":"دکتر عبدلحمید اشراق - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عبدلحمید اشراق","token":"64283186e9172b9f","created_at":"2022-11-23 16:07:01","updated_at":"2022-11-23 16:07:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923102,"title":"دکتر عبدلحمید اشراق","meta_title":"دکتر عبدلحمید اشراق","meta_description":"دکتر عبدلحمید اشراق - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عبدلحمید اشراق","token":"64283186e9172b9f","created_at":"2022-11-23 16:07:01","updated_at":"2022-11-23 16:07:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787847,"file":"637ce5278b98c6.96306958.pdf","book_id":3799273,"toc":null,"created_at":"2022-11-22 18:35:12","updated_at":"2023-01-02 13:21:41","process_started_at":"2022-11-22 18:35:14","process_done_at":"2022-11-22 18:35:20","process_failed_at":null,"pages_count":376,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"127973a7f28b7e471540b305c051128e8923cbab29f26a273938dc548857d70645a813684fbef8731da4055c31856cd5fc0cfe583af9794b0e11fc8e5b9d31fb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۷۶"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"study_subjects":[{"id":316,"title":" توسعه فرصتهای کارآفرینی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"aec94716c8b19ccd","type":"","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2022-11-27 15:19:41","study_fields":[{"id":67,"title":"کارآفرینی گرایش توسعه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"855917d48fd6a863","books_count":32,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-04-11 12:41:06","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1321,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-27 17:32:06"}]}]}],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-","urlify":"%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-","pages_count_fa":"۳۷۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923102/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-عبدلحمید-اشراق","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"104ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"107ms","total":"211ms"},"extra":{"id":1923102,"title":" ","token":"64283186e9172b9f","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19