دانلود کتاب های ایوب ترکیان دانلود کتاب های ایوب ترکیان

{"query":"BSS::A::*::I::1923106::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799464,"title":"آشنایی با داده کاوی در قرآن کریم","price":60000,"ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/626bee27914d1fbe/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/626bee27914d1fbe/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/626bee27914d1fbe/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/626bee27914d1fbe/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/626bee27914d1fbe/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642081615","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1395,"nobat_chap":1,"description":"کتاب آشنایی با داده کاوی قرآن اثر ایوب ترکیان، توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف در سال 1395 منتشر شد. استاد ترکیان در قسمت پیش‌گفتار اشاره می‌کنند که وقوع مکانی هر حرف یا مجموعه‌ای از ح...","pages_count":604,"keywords":null,"token":"28eaec6e8463bbc3","created_at":"2023-01-22 15:53:48","updated_at":"2023-01-26 16:40:43","publisher_id":204,"deleted_at":null,"published_at":"2023-01-22 16:57:23","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"برای آشنایی عمیق با مفاهیم و تفسیر قرآن می‌توانید کتاب آشنایی با داده کاوی قرآن نوشته ایوب ترکیان را از فروشگاه اینترنتی مای بوکت خریداری یا کرایه کنید.","meta_title":"خرید کتاب آشنایی با داده کاوی قرآن اثر ایوب ترکیان-مای بوکت","stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1923106,"title":"ایوب ترکیان","meta_title":"ایوب ترکیان","meta_description":"ایوب ترکیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایوب","lastname":"ترکیان","token":"689531a21deb2f9b","created_at":"2022-11-23 16:15:11","updated_at":"2022-11-23 16:15:11","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923106,"title":"ایوب ترکیان","meta_title":"ایوب ترکیان","meta_description":"ایوب ترکیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایوب","lastname":"ترکیان","token":"689531a21deb2f9b","created_at":"2022-11-23 16:15:11","updated_at":"2022-11-23 16:15:11","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788038,"file":"63cd2ad4e78c82.00980218.pdf","book_id":3799464,"toc":null,"created_at":"2023-01-22 15:53:49","updated_at":"2023-01-26 16:40:43","process_started_at":"2023-01-22 15:53:52","process_done_at":"2023-01-22 15:54:00","process_failed_at":null,"pages_count":604,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ea8f27890d34c5199bc9602d1a8e9dafd438d085616de71c032be827edcd87d433a2ed383756407d802e6063bff937908dc58120f5f1aced86277d068bb5e571","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۰۴"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"study_subjects":[{"id":6835,"title":"آشنایی با علوم قرانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"e6cb2aed21d9cb9e","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:25:19","updated_at":"2023-01-22 19:42:08","study_fields":[{"id":568,"title":"زبان و ادبیات فارسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"aa2af123f6a0a5f0","books_count":90,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-12-02 14:14:15","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1341,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-04-17 10:16:00"}]}]}],"price_fa":"۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85","urlify":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85","pages_count_fa":"۶۰۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923106/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ایوب-ترکیان","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"125ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"126ms","total":"251ms"},"extra":{"id":1923106,"title":" ","token":"689531a21deb2f9b","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19