دانلود کتاب های سینگیرسیو اس. رایو دانلود کتاب های سینگیرسیو اس. رایو

ارتعاشات سیستم های پیوسته

سینگیرسیو اس. رایو , حمید معین فرد , معین راد گلچین ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923141::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799291,"title":"ارتعاشات سیستم های پیوسته","price":300000,"ebook_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۱۰۵‌,‌۰۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c90e91dfe2486b07/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c90e91dfe2486b07/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c90e91dfe2486b07/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c90e91dfe2486b07/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c90e91dfe2486b07/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642081868","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":1,"description":"اهداف اصلی کتاب ارتعاشات سیستم‌های پیوسته ارایه مسایل ارتعاشات المان‌های سازه‌ای به‌صورت جامع و نظام‌مند، ارایه روش‌های دقیق و تقریبی برای تحلیل مسایل ارتعاشات سیستم&zwnj...","pages_count":796,"keywords":null,"token":"c90e91dfe2486b07","created_at":"2022-11-23 14:57:07","updated_at":"2023-01-02 12:56:55","publisher_id":204,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-24 15:20:38","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"برای خرید و کرایه کتاب ارتعاشات سیستم‌های پیوسته ترجمه دکتر حمید معین فرد و مهندس معین رادگلچین می‌توانید از طریق همین صفحه فروشگاه اینترنتی مای بوکت اقدام کنید.","meta_title":"خرید کتاب ارتعاشات سیستم‌های پیوسته اثر سینگیرسیو اس. رایو-مای بوکت","stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1923141,"title":"سینگیرسیو اس. رایو","meta_title":"سینگیرسیو اس. رایو","meta_description":"سینگیرسیو اس. رایو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سینگیرسیو","lastname":"اس. رایو","token":"a695f6fa044b6aa9","created_at":"2022-11-24 15:20:38","updated_at":"2022-11-24 15:20:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923142,"title":"حمید معین فرد","meta_title":"حمید معین فرد","meta_description":"حمید معین فرد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمید","lastname":"معین فرد","token":"cb5c43ac90107a03","created_at":"2022-11-24 15:20:38","updated_at":"2022-11-24 15:20:38","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923143,"title":"معین راد گلچین","meta_title":"معین راد گلچین","meta_description":"معین راد گلچین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"معین","lastname":"راد گلچین","token":"4e3f3d7d0e3ca740","created_at":"2022-11-24 15:20:38","updated_at":"2022-11-24 15:20:38","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923141,"title":"سینگیرسیو اس. رایو","meta_title":"سینگیرسیو اس. رایو","meta_description":"سینگیرسیو اس. رایو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سینگیرسیو","lastname":"اس. رایو","token":"a695f6fa044b6aa9","created_at":"2022-11-24 15:20:38","updated_at":"2022-11-24 15:20:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923142,"title":"حمید معین فرد","meta_title":"حمید معین فرد","meta_description":"حمید معین فرد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمید","lastname":"معین فرد","token":"cb5c43ac90107a03","created_at":"2022-11-24 15:20:38","updated_at":"2022-11-24 15:20:38","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923143,"title":"معین راد گلچین","meta_title":"معین راد گلچین","meta_description":"معین راد گلچین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"معین","lastname":"راد گلچین","token":"4e3f3d7d0e3ca740","created_at":"2022-11-24 15:20:38","updated_at":"2022-11-24 15:20:38","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787865,"file":"637e038b9ca9f1.58008386.pdf","book_id":3799291,"toc":null,"created_at":"2022-11-23 14:57:07","updated_at":"2023-01-02 12:56:55","process_started_at":"2022-11-23 14:57:10","process_done_at":"2022-11-23 14:57:25","process_failed_at":null,"pages_count":796,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"41d465ce7838b094e7bfe51255cc61bd7eb9db60598fab4cc86af3bcc702387f9a708885873c80009e34ca69724233e7b498861c1c73b12f7e5d0d2a98ec2a5f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۹۶"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"study_subjects":[{"id":1657,"title":"ارتعاشات مکانیکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f0bd9b06ac6a5290","type":"","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:24:10","updated_at":"2023-09-05 12:56:34","study_fields":[{"id":706,"title":"مهندسی رباتیک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"5d5bcbb30e8e85e5","books_count":14,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2024-04-17 00:47:40","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":740,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-04-17 00:47:41"}]},{"id":709,"title":"مهندسی هوافضا","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"b8e8f7ac8a2af1cb","books_count":67,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2023-10-29 14:45:36","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":740,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-04-17 00:47:41"}]}]}],"price_fa":"۳۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87","urlify":"%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87","pages_count_fa":"۷۹۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923141/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B3.-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سینگیرسیو-اس.-رایو","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"117ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"118ms","total":"235ms"},"extra":{"id":1923141,"title":" ","token":"a695f6fa044b6aa9","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19