دانلود کتاب های مهندس حامد اسدی دانلود کتاب های مهندس حامد اسدی

{"query":"BSS::A::*::I::1923158::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799309,"title":"بیومکانیک ستون مهره ها","price":30000,"ebook_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a08de389c2cf9576/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a08de389c2cf9576/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a08de389c2cf9576/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a08de389c2cf9576/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a08de389c2cf9576/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642082162","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"کتاب بیومکانیک ستون مهره ها اصول بیومکانیک ستون فقرات، بافت‌های آن، اختلالات ستون فقرات و روش‌های تشخیصی را دربر می‌گیرد. این کتاب نوشته نوید ارجمند و حامد اسدی بوده و یکی از کتاب‌...","pages_count":128,"keywords":null,"token":"a08de389c2cf9576","created_at":"2022-11-25 16:37:43","updated_at":"2022-12-25 18:26:44","publisher_id":204,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-26 16:28:14","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"با خرید یا کرایه نسخه ایبوک کتاب بیومکانیک ستون مهره ها از مای بوکت، دانش خود را در زمینه اسکلت بدن با کم‌ترین هزینه افزایش دهید و از مشکلات اسکلتی جلوگیری کنید!","meta_title":"خرید کتاب بیومکانیک ستون مهره ها اثر دکتر نوید ارجمند و مهندس حامد اسدی-مای بوکت","stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1923157,"title":"دکتر نوید ارجمند","meta_title":"دکتر نوید ارجمند","meta_description":"دکتر نوید ارجمند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"نوید ارجمند","token":"7c50feb4dcc6525c","created_at":"2022-11-26 16:28:13","updated_at":"2022-11-26 16:28:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923158,"title":"مهندس حامد اسدی","meta_title":"مهندس حامد اسدی","meta_description":"مهندس حامد اسدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"حامد اسدی","token":"e976c3ccc10d12e8","created_at":"2022-11-26 16:28:14","updated_at":"2022-11-26 16:28:14","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923157,"title":"دکتر نوید ارجمند","meta_title":"دکتر نوید ارجمند","meta_description":"دکتر نوید ارجمند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"نوید ارجمند","token":"7c50feb4dcc6525c","created_at":"2022-11-26 16:28:13","updated_at":"2022-11-26 16:28:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923158,"title":"مهندس حامد اسدی","meta_title":"مهندس حامد اسدی","meta_description":"مهندس حامد اسدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"حامد اسدی","token":"e976c3ccc10d12e8","created_at":"2022-11-26 16:28:14","updated_at":"2022-11-26 16:28:14","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787883,"file":"6380be201bf5f7.67591170.pdf","book_id":3799309,"toc":null,"created_at":"2022-11-25 16:37:44","updated_at":"2022-12-18 12:34:42","process_started_at":"2022-11-25 16:37:45","process_done_at":"2022-11-25 16:37:49","process_failed_at":null,"pages_count":128,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9fbdb00dedeef715c97863c4ff5fc5401b78a322f81c510ce61cce0fffb7f0380cd6fc435a3b4e0554fd4393cfed17cb296f492942ef8406446f9d8052fea4e0","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۸"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱۲۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923158/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مهندس-حامد-اسدی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"116ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"118ms","total":"234ms"},"extra":{"id":1923158,"title":" ","token":"e976c3ccc10d12e8","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19