دانلود کتاب های دکتر مرضیه قرایت خیابان دانلود کتاب های دکتر مرضیه قرایت خیابان

{"query":"BSS::A::*::I::1923272::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799377,"title":"نگارش ارزیابی های تحلیلی در مدد کاری اجتماعی","price":80000,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۲۸‌,‌۰۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/76858d85090b5780/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/76858d85090b5780/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/76858d85090b5780/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/76858d85090b5780/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/76858d85090b5780/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642175307","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"کتاب نگارش ارزیابی های تحلیلی در مدد کاری اجتماعی از انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1401 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای کریس دایک به تالیف درآمده و درح...","pages_count":226,"keywords":null,"token":"76858d85090b5780","created_at":"2022-11-27 15:47:05","updated_at":"2023-04-01 15:16:58","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-27 16:56:02","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":80000,"cache":1,"authors":[{"id":1923271,"title":"کریس دایک","meta_title":"کریس دایک","meta_description":"کریس دایک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کریس","lastname":"دایک","token":"e4e02c0be273b23d","created_at":"2022-11-27 16:56:02","updated_at":"2022-11-27 16:56:02","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923272,"title":"دکتر مرضیه قرایت خیابان","meta_title":"دکتر مرضیه قرایت خیابان","meta_description":"دکتر مرضیه قرایت خیابان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مرضیه قرایت خیابان","token":"8e251112809f10c0","created_at":"2022-11-27 16:56:02","updated_at":"2022-11-27 16:56:02","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923271,"title":"کریس دایک","meta_title":"کریس دایک","meta_description":"کریس دایک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کریس","lastname":"دایک","token":"e4e02c0be273b23d","created_at":"2022-11-27 16:56:02","updated_at":"2022-11-27 16:56:02","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923272,"title":"دکتر مرضیه قرایت خیابان","meta_title":"دکتر مرضیه قرایت خیابان","meta_description":"دکتر مرضیه قرایت خیابان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مرضیه قرایت خیابان","token":"8e251112809f10c0","created_at":"2022-11-27 16:56:02","updated_at":"2022-11-27 16:56:02","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787951,"file":"638355419a2c89.41097945.pdf","book_id":3799377,"toc":null,"created_at":"2022-11-27 15:47:05","updated_at":"2022-11-27 16:56:03","process_started_at":"2022-11-27 15:47:08","process_done_at":"2022-11-27 15:47:11","process_failed_at":null,"pages_count":226,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a3287a8e6bf62148f18367b8877f5e5d2f591275375c55190aaab7ac006b0ebc0d3b9e50d1f2943092756e4518250f57dcb893b307d1977374dcba8fa0b99a3e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۶"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C","urlify":"%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C","pages_count_fa":"۲۲۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923272/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-مرضیه-قرایت-خیابان","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"117ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"118ms","total":"235ms"},"extra":{"id":1923272,"title":" ","token":"8e251112809f10c0","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19