دانلود کتاب های رامین خانبگی دانلود کتاب های رامین خانبگی

{"query":"BSS::A::*::I::1923352::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799410,"title":"کتابشناسی ابن سینا","price":120000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/53eb3ce7005707d8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/53eb3ce7005707d8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/53eb3ce7005707d8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/53eb3ce7005707d8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/53eb3ce7005707d8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1364-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1389,"nobat_chap":1,"description":"کتاب کتابشناسی ابن سینا از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1389 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای رامین خانبگی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی ب...","pages_count":570,"keywords":null,"token":"53eb3ce7005707d8","created_at":"2022-12-03 19:42:08","updated_at":"2023-04-01 15:16:58","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2022-12-04 11:56:43","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":120000,"cache":1,"authors":[{"id":1923352,"title":"رامین خانبگی","meta_title":"رامین خانبگی","meta_description":"رامین خانبگی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رامین","lastname":"خانبگی","token":"db4b39d7b2a55f90","created_at":"2022-12-04 11:56:42","updated_at":"2022-12-04 11:56:42","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923352,"title":"رامین خانبگی","meta_title":"رامین خانبگی","meta_description":"رامین خانبگی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رامین","lastname":"خانبگی","token":"db4b39d7b2a55f90","created_at":"2022-12-04 11:56:42","updated_at":"2022-12-04 11:56:42","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787984,"file":"638b75585e8ba7.59356562.pdf","book_id":3799410,"toc":null,"created_at":"2022-12-03 19:42:12","updated_at":"2022-12-04 11:56:43","process_started_at":"2022-12-03 19:42:15","process_done_at":"2022-12-03 19:42:28","process_failed_at":null,"pages_count":570,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d08c9166ab755889f5e61cff8ab4f37869c47eb4854edb47fe647df47c4f0813035dbe3dea964c07678028b3123befc1973a5a4f94d474a2e29bfe93c60290da","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۷۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[{"id":25963,"title":"طب سنتی و گیاه درمانی در مامایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"0aac3e03257f6509","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:39:16","updated_at":"2022-12-04 11:56:43","study_fields":[{"id":307,"title":"مامایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"3adaa7835da9569d","books_count":79,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-02-17 13:15:10","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1020,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-03-15 05:13:08"}]}]}],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7","urlify":"%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7","pages_count_fa":"۵۷۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923352/%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A8%DA%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"رامین-خانبگی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"106ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"108ms","total":"214ms"},"extra":{"id":1923352,"title":" ","token":"db4b39d7b2a55f90","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19