دانلود کتاب های عبدالرضا سیاره دانلود کتاب های عبدالرضا سیاره

{"query":"BSS::A::*::I::1923363::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":5662,"title":"NONNESTED MODEL SELECTION UNDER LIKELIHOOD PRINCIPLE","price":8000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fb44ac5183b35ff1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fb44ac5183b35ff1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fb44ac5183b35ff1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fb44ac5183b35ff1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fb44ac5183b35ff1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786005458923","lang":null,"cover_type":"شومیز","dimension":"وزیری","year":1393,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب NONNESTED MODEL SELECTION UNDER LIKELIHOOD PRINCIPLE از انتشارات برگزی...","pages_count":192,"keywords":null,"token":"fb44ac5183b35ff1","created_at":"2018-02-20 11:34:04","updated_at":"2023-03-30 16:28:32","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:07:53","available_for_web":1,"publisher_title":"کتابیران","edition":1,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":8000,"cache":1,"authors":[{"id":1923363,"title":"عبدالرضا سیاره","meta_title":"عبدالرضا سیاره","meta_description":"عبدالرضا سیاره - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عبدالرضا","lastname":"سیاره","token":"43ba072c7eab0de7","created_at":"2023-01-02 15:28:16","updated_at":"2023-01-02 15:28:16","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923363,"title":"عبدالرضا سیاره","meta_title":"عبدالرضا سیاره","meta_description":"عبدالرضا سیاره - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عبدالرضا","lastname":"سیاره","token":"43ba072c7eab0de7","created_at":"2023-01-02 15:28:16","updated_at":"2023-01-02 15:28:16","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"NONNESTED-MODEL-SELECTION-UNDER-LIKELIHOOD-PRINCIPLE","urlify":"NONNESTED-MODEL-SELECTION-UNDER-LIKELIHOOD-PRINCIPLE","pages_count_fa":"۱۹۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923363/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"عبدالرضا-سیاره","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"130ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"131ms","total":"261ms"},"extra":{"id":1923363,"title":" ","token":"43ba072c7eab0de7","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19