دانلود کتاب های عباس کحال زاده، علیرضا جباری دانلود کتاب های عباس کحال زاده، علیرضا جباری

{"query":"BSS::A::*::I::1923375::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799428,"title":"طراحی و تحلیل آزمایش ها","price":500000,"ebook_price":"۲۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d2de269cb1871338/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d2de269cb1871338/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d2de269cb1871338/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d2de269cb1871338/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d2de269cb1871338/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1395,"nobat_chap":3,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":932,"keywords":null,"token":"d2de269cb1871338","created_at":"2023-01-03 16:02:56","updated_at":"2023-04-01 15:16:58","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-01-04 11:29:06","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923375,"title":"عباس کحال زاده، علیرضا جباری","meta_title":"عباس کحال زاده، علیرضا جباری","meta_description":"عباس کحال زاده، علیرضا جباری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عباس","lastname":"کحال زاده، علیرضا جباری","token":"6f971ad5fa03250a","created_at":"2023-01-04 11:21:36","updated_at":"2023-01-04 11:21:36","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923375,"title":"عباس کحال زاده، علیرضا جباری","meta_title":"عباس کحال زاده، علیرضا جباری","meta_description":"عباس کحال زاده، علیرضا جباری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عباس","lastname":"کحال زاده، علیرضا جباری","token":"6f971ad5fa03250a","created_at":"2023-01-04 11:21:36","updated_at":"2023-01-04 11:21:36","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788002,"file":"63b420786c7562.43424809.pdf","book_id":3799428,"toc":null,"created_at":"2023-01-03 16:02:56","updated_at":"2023-01-04 11:29:06","process_started_at":"2023-01-03 16:02:57","process_done_at":"2023-01-03 16:03:16","process_failed_at":null,"pages_count":930,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ef6fac20ed401a23247686949b4e03501a1bd68fcbac96945f6bdeef23feba8ae1b37580205b7a6d6a4b5afa50d511c8419ae2c6b5d16ab021bce78ae9d02a5c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۳۲"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۹۳۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923375/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"عباس-کحال-زاده،-علیرضا-جباری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"101ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"103ms","total":"204ms"},"extra":{"id":1923375,"title":" ","token":"6f971ad5fa03250a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19