دانلود کتاب های ت.ه. جکسن دانلود کتاب های ت.ه. جکسن

{"query":"BSS::A::*::I::1923386::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799440,"title":"نظریه اعداد","price":10800,"ebook_price":"۵‌,‌۴۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۷۰۰","rent_6_price":"۳‌,‌۲۴۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8f30e30596521947/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8f30e30596521947/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8f30e30596521947/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8f30e30596521947/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8f30e30596521947/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"964-01-0570-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1370,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":106,"keywords":null,"token":"8f30e30596521947","created_at":"2023-01-08 15:50:57","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-01-22 14:50:08","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923386,"title":"ت.ه. جکسن","meta_title":"ت.ه. جکسن","meta_description":"ت.ه. جکسن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ت.ه.","lastname":"جکسن","token":"455e3d550044f0e7","created_at":"2023-01-08 16:00:09","updated_at":"2023-01-08 16:00:09","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923387,"title":"اکبر حسنی","meta_title":"اکبر حسنی","meta_description":"اکبر حسنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اکبر","lastname":"حسنی","token":"1592c62d36e902d2","created_at":"2023-01-08 16:00:09","updated_at":"2023-01-08 16:00:09","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923386,"title":"ت.ه. جکسن","meta_title":"ت.ه. جکسن","meta_description":"ت.ه. جکسن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ت.ه.","lastname":"جکسن","token":"455e3d550044f0e7","created_at":"2023-01-08 16:00:09","updated_at":"2023-01-08 16:00:09","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923387,"title":"اکبر حسنی","meta_title":"اکبر حسنی","meta_description":"اکبر حسنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اکبر","lastname":"حسنی","token":"1592c62d36e902d2","created_at":"2023-01-08 16:00:09","updated_at":"2023-01-08 16:00:09","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788014,"file":"63bab529c0fab1.22729357.pdf","book_id":3799440,"toc":null,"created_at":"2023-01-08 15:50:57","updated_at":"2023-03-04 09:24:42","process_started_at":"2023-01-08 15:50:58","process_done_at":"2023-01-08 15:51:00","process_failed_at":null,"pages_count":106,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b7aa1752eb1ef8ac82ad93c0113c8594c713983a8538589b1abda789c1491c1d2a0c73def1c21f9bafbfb832498833e27d7d0367d025a3dbdeecfd8d5079cd74","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۶"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF","urlify":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF","pages_count_fa":"۱۰۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923386/%D8%AA.%D9%87.-%D8%AC%DA%A9%D8%B3%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ت.ه.-جکسن","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"108ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"110ms","total":"218ms"},"extra":{"id":1923386,"title":" ","token":"455e3d550044f0e7","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19