دانلود کتاب های فرید عابدین درکوش دانلود کتاب های فرید عابدین درکوش

شیمی دارویی

اچ. جی. راث، ای. کلیمان , فرید عابدین درکوش ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923392::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799442,"title":"شیمی دارویی","price":240000,"ebook_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/67bf5ff7788e9b86/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/67bf5ff7788e9b86/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/67bf5ff7788e9b86/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/67bf5ff7788e9b86/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/67bf5ff7788e9b86/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":455,"keywords":null,"token":"67bf5ff7788e9b86","created_at":"2023-01-08 16:57:08","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-01-22 14:50:57","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923391,"title":"اچ. جی. راث، ای. کلیمان","meta_title":"اچ. جی. راث، ای. کلیمان","meta_description":"اچ. جی. راث، ای. کلیمان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اچ.","lastname":"جی. راث، ای. کلیمان","token":"49c9696f8d2d2979","created_at":"2023-01-16 14:22:45","updated_at":"2023-01-16 14:22:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923392,"title":"فرید عابدین درکوش","meta_title":"فرید عابدین درکوش","meta_description":"فرید عابدین درکوش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرید","lastname":"عابدین درکوش","token":"7aeb51286d607330","created_at":"2023-01-16 14:22:45","updated_at":"2023-01-16 14:22:45","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923391,"title":"اچ. جی. راث، ای. کلیمان","meta_title":"اچ. جی. راث، ای. کلیمان","meta_description":"اچ. جی. راث، ای. کلیمان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اچ.","lastname":"جی. راث، ای. کلیمان","token":"49c9696f8d2d2979","created_at":"2023-01-16 14:22:45","updated_at":"2023-01-16 14:22:45","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923392,"title":"فرید عابدین درکوش","meta_title":"فرید عابدین درکوش","meta_description":"فرید عابدین درکوش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرید","lastname":"عابدین درکوش","token":"7aeb51286d607330","created_at":"2023-01-16 14:22:45","updated_at":"2023-01-16 14:22:45","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788016,"file":"63bac4acbf30e0.39091242.pdf","book_id":3799442,"toc":null,"created_at":"2023-01-08 16:57:11","updated_at":"2023-01-22 14:50:57","process_started_at":"2023-01-08 16:57:13","process_done_at":"2023-01-08 16:57:21","process_failed_at":null,"pages_count":466,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4bf3674d0d1434c12eb9f15bc1b6089762c6bb53b80bdb700f0a14801af970890ebbe34dc173265ce98331e098433ce005fb29140a3d645b07be6b08c47c2854","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۵۵"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C","urlify":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C","pages_count_fa":"۴۵۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923392/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B4","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"فرید-عابدین-درکوش","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"111ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"113ms","total":"224ms"},"extra":{"id":1923392,"title":" ","token":"7aeb51286d607330","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19