دانلود کتاب های فرید مر، سروش مدبری دانلود کتاب های فرید مر، سروش مدبری

{"query":"BSS::A::*::I::1923394::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799439,"title":"کاربرد داده های زمین شیمیایی","price":180000,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۵۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d0f6a1aa31d94427/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d0f6a1aa31d94427/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d0f6a1aa31d94427/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d0f6a1aa31d94427/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d0f6a1aa31d94427/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1192-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1384,"nobat_chap":1,"description":"کتاب کاربرد داده های زمین شیمیایی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1384 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای هیو آر. رولینسون به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبس...","pages_count":460,"keywords":null,"token":"d0f6a1aa31d94427","created_at":"2023-01-08 14:57:35","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-01-22 14:49:38","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":12000,"cache":1,"authors":[{"id":1923393,"title":"هیو آر. رولینسون","meta_title":"هیو آر. رولینسون","meta_description":"هیو آر. رولینسون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"هیو","lastname":"آر. رولینسون","token":"58edbe933ed68e9e","created_at":"2023-01-16 14:31:18","updated_at":"2023-01-16 14:31:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923394,"title":"فرید مر، سروش مدبری","meta_title":"فرید مر، سروش مدبری","meta_description":"فرید مر، سروش مدبری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرید","lastname":"مر، سروش مدبری","token":"82f057d89b1f1180","created_at":"2023-01-16 14:31:18","updated_at":"2023-01-16 14:31:18","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923393,"title":"هیو آر. رولینسون","meta_title":"هیو آر. رولینسون","meta_description":"هیو آر. رولینسون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"هیو","lastname":"آر. رولینسون","token":"58edbe933ed68e9e","created_at":"2023-01-16 14:31:18","updated_at":"2023-01-16 14:31:18","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923394,"title":"فرید مر، سروش مدبری","meta_title":"فرید مر، سروش مدبری","meta_description":"فرید مر، سروش مدبری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرید","lastname":"مر، سروش مدبری","token":"82f057d89b1f1180","created_at":"2023-01-16 14:31:18","updated_at":"2023-01-16 14:31:18","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788013,"file":"63baa8a7ccd3e4.38393880.pdf","book_id":3799439,"toc":null,"created_at":"2023-01-08 14:57:38","updated_at":"2023-02-20 09:14:39","process_started_at":"2023-01-08 14:57:40","process_done_at":"2023-01-08 14:57:48","process_failed_at":null,"pages_count":462,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a3dde54e2233dee309a7e1de68985a52ecb103398700adfc26e4d17cb65cf18f5d5225c631df0fef493d37d7caf3c0ae65ac6b8bb7193100f5b4cd1aefe59975","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۶۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C","urlify":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C","pages_count_fa":"۴۶۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923394/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"فرید-مر،-سروش-مدبری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"101ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"102ms","total":"203ms"},"extra":{"id":1923394,"title":" ","token":"82f057d89b1f1180","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19