دانلود کتاب های گوری کی.باتاچاریا، ریچاردای.جانسون دانلود کتاب های گوری کی.باتاچاریا، ریچاردای.جانسون

مفاهیم و روش های آماری (جلد دوم)

گوری‌کی.باتاچاریا، ریچاردای.جانسون , مرتضی ابن شهر آشوب، فتاح میکاییلی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923398::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799441,"title":"مفاهیم و روش های آماری (جلد دوم)","price":230000,"ebook_price":"۱۱۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۶۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5526b12d7be3b87d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5526b12d7be3b87d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5526b12d7be3b87d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5526b12d7be3b87d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5526b12d7be3b87d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-0284-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":13,"description":"کتاب مفاهیم و روش های آماری (جلد دوم) از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1396 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای گوری‌کی.باتاچاریا، ریچاردای.جانسون به تالیف درآم...","pages_count":380,"keywords":null,"token":"5526b12d7be3b87d","created_at":"2023-01-08 16:16:18","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-01-22 14:50:28","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":27000,"cache":1,"authors":[{"id":1923398,"title":"گوری‌کی.باتاچاریا، ریچاردای.جانسون","meta_title":"گوری‌کی.باتاچاریا، ریچاردای.جانسون","meta_description":"گوری‌کی.باتاچاریا، ریچاردای.جانسون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"گوری‌کی.باتاچاریا،","lastname":"ریچاردای.جانسون","token":"3b2eb1cd627261bf","created_at":"2023-01-16 14:39:10","updated_at":"2023-01-16 14:39:10","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923399,"title":"مرتضی ابن شهر آشوب، فتاح میکاییلی","meta_title":"مرتضی ابن شهر آشوب، فتاح میکاییلی","meta_description":"مرتضی ابن شهر آشوب، فتاح میکاییلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"ابن شهر آشوب، فتاح میکاییلی","token":"239ee0687a05a35c","created_at":"2023-01-16 14:39:10","updated_at":"2023-01-16 14:39:10","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923398,"title":"گوری‌کی.باتاچاریا، ریچاردای.جانسون","meta_title":"گوری‌کی.باتاچاریا، ریچاردای.جانسون","meta_description":"گوری‌کی.باتاچاریا، ریچاردای.جانسون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"گوری‌کی.باتاچاریا،","lastname":"ریچاردای.جانسون","token":"3b2eb1cd627261bf","created_at":"2023-01-16 14:39:10","updated_at":"2023-01-16 14:39:10","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923399,"title":"مرتضی ابن شهر آشوب، فتاح میکاییلی","meta_title":"مرتضی ابن شهر آشوب، فتاح میکاییلی","meta_description":"مرتضی ابن شهر آشوب، فتاح میکاییلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"ابن شهر آشوب، فتاح میکاییلی","token":"239ee0687a05a35c","created_at":"2023-01-16 14:39:10","updated_at":"2023-01-16 14:39:10","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788015,"file":"63babb1aa889f9.17765542.pdf","book_id":3799441,"toc":null,"created_at":"2023-01-08 16:16:21","updated_at":"2023-01-22 14:50:28","process_started_at":"2023-01-08 16:16:22","process_done_at":"2023-01-08 16:16:29","process_failed_at":null,"pages_count":380,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8315f6c736ac2a39ae25c2ae3b0581db52dd08fc11546af9e698a9fbae8b5e1d355b31c140f665604d3014d4afed95d38b587d3f40a342ba45319f38a4f8e1e8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۸۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-","urlify":"%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-","pages_count_fa":"۳۸۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923398/%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C.%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DA%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%8C-%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C.%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"گوری-کی.باتاچاریا،-ریچاردای.جانسون","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"106ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"108ms","total":"214ms"},"extra":{"id":1923398,"title":" ","token":"3b2eb1cd627261bf","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19