دانلود کتاب های ماریا ژیگالووا دانلود کتاب های ماریا ژیگالووا

ادبیات روسی

مرضیه یحیی پور , جان اله کریمی مطهر , ماریا ژیگالووا ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923409::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799467,"title":"ادبیات روسی","price":180000,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۵۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/727ce6807f6d87b6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/727ce6807f6d87b6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/727ce6807f6d87b6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/727ce6807f6d87b6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/727ce6807f6d87b6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1382-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1389,"nobat_chap":1,"description":"کتاب ادبیات روسی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1389 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای مرضیه یحیی پور به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت، ...","pages_count":392,"keywords":null,"token":"727ce6807f6d87b6","created_at":"2023-01-24 09:51:44","updated_at":"2023-05-03 15:53:53","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-03 15:53:53","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":140000,"cache":1,"authors":[{"id":1923407,"title":"مرضیه یحیی پور","meta_title":"مرضیه یحیی پور","meta_description":"مرضیه یحیی پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرضیه","lastname":"یحیی پور","token":"a9899488567df1e7","created_at":"2023-01-24 09:57:05","updated_at":"2023-01-24 09:57:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923408,"title":"جان اله کریمی مطهر","meta_title":"جان اله کریمی مطهر","meta_description":"جان اله کریمی مطهر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"اله کریمی مطهر","token":"75ab2e41240e9d31","created_at":"2023-01-24 09:57:05","updated_at":"2023-01-24 09:57:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923409,"title":"ماریا ژیگالووا","meta_title":"ماریا ژیگالووا","meta_description":"ماریا ژیگالووا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ماریا","lastname":"ژیگالووا","token":"a90e16680c2d1ba0","created_at":"2023-01-24 09:57:05","updated_at":"2023-01-24 09:57:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923407,"title":"مرضیه یحیی پور","meta_title":"مرضیه یحیی پور","meta_description":"مرضیه یحیی پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرضیه","lastname":"یحیی پور","token":"a9899488567df1e7","created_at":"2023-01-24 09:57:05","updated_at":"2023-01-24 09:57:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923408,"title":"جان اله کریمی مطهر","meta_title":"جان اله کریمی مطهر","meta_description":"جان اله کریمی مطهر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"اله کریمی مطهر","token":"75ab2e41240e9d31","created_at":"2023-01-24 09:57:05","updated_at":"2023-01-24 09:57:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923409,"title":"ماریا ژیگالووا","meta_title":"ماریا ژیگالووا","meta_description":"ماریا ژیگالووا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ماریا","lastname":"ژیگالووا","token":"a90e16680c2d1ba0","created_at":"2023-01-24 09:57:05","updated_at":"2023-01-24 09:57:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788041,"file":"63cf78f8924673.14210193.pdf","book_id":3799467,"toc":null,"created_at":"2023-01-24 09:51:44","updated_at":"2023-05-03 15:53:53","process_started_at":"2023-01-24 09:51:46","process_done_at":"2023-01-24 09:51:52","process_failed_at":null,"pages_count":392,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ccdbdaa83416e33ef588fc457fcab6c04e0e5ba3c6697a3da7330971c84e51f105af72c951cdd57a2b9eca31a871a070e08bc6eda7b6cedefdb667082cf05ce1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۹۲"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C","pages_count_fa":"۳۹۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923409/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%DA%98%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ماریا-ژیگالووا","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"100ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"102ms","total":"202ms"},"extra":{"id":1923409,"title":" ","token":"a90e16680c2d1ba0","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19