دانلود کتاب های عزت الله ارضی دانلود کتاب های عزت الله ارضی

{"query":"BSS::A::*::I::1923411::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799468,"title":"آشنایی با بلورشناسی پرتوهای ایکس","price":240000,"ebook_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/00544e68859411da/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/00544e68859411da/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/00544e68859411da/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/00544e68859411da/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/00544e68859411da/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1388,"nobat_chap":1,"description":"کتاب آشنایی با بلورشناسی پرتوهای ایکس از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1388 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای مایکل ام. وولفسون به تالیف درآمده و درحال حاضر د...","pages_count":512,"keywords":null,"token":"00544e68859411da","created_at":"2023-01-24 11:47:58","updated_at":"2023-05-03 16:01:13","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-03 16:01:13","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":150000,"cache":1,"authors":[{"id":1923410,"title":"مایکل ام. وولفسون","meta_title":"مایکل ام. وولفسون","meta_description":"مایکل ام. وولفسون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایکل","lastname":"ام. وولفسون","token":"cac355d6ca5d7866","created_at":"2023-01-24 11:58:48","updated_at":"2023-01-24 11:58:48","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923411,"title":"عزت الله ارضی","meta_title":"عزت الله ارضی","meta_description":"عزت الله ارضی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عزت","lastname":"الله ارضی","token":"9103ac63d7dc8566","created_at":"2023-01-24 11:58:48","updated_at":"2023-01-24 11:58:48","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923410,"title":"مایکل ام. وولفسون","meta_title":"مایکل ام. وولفسون","meta_description":"مایکل ام. وولفسون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایکل","lastname":"ام. وولفسون","token":"cac355d6ca5d7866","created_at":"2023-01-24 11:58:48","updated_at":"2023-01-24 11:58:48","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923411,"title":"عزت الله ارضی","meta_title":"عزت الله ارضی","meta_description":"عزت الله ارضی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عزت","lastname":"الله ارضی","token":"9103ac63d7dc8566","created_at":"2023-01-24 11:58:48","updated_at":"2023-01-24 11:58:48","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788042,"file":"63cf94365078b9.80802668.pdf","book_id":3799468,"toc":null,"created_at":"2023-01-24 11:47:58","updated_at":"2023-05-03 16:01:13","process_started_at":"2023-01-24 11:48:00","process_done_at":"2023-01-24 11:48:08","process_failed_at":null,"pages_count":512,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fc808adc72f07b20ac3937f5e5a32e1244a9bdb3999082ec7846e02c289ecd69411b82f73b7e54bcefb11ede25590c397330e840afb66edb3b93300846d28d10","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۱۲"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3","urlify":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3","pages_count_fa":"۵۱۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923411/%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"عزت-الله-ارضی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"137ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"138ms","total":"275ms"},"extra":{"id":1923411,"title":" ","token":"9103ac63d7dc8566","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19