دانلود کتاب های حسن مهدیان دانلود کتاب های حسن مهدیان

{"query":"BSS::A::*::I::1923413::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799469,"title":"آشنایی با فیزیک پلاسما و همجوشی کنترل شده (جلد اول: فیزیک پلاسما)","price":260000,"ebook_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/795ffd026e27d8a0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/795ffd026e27d8a0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/795ffd026e27d8a0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/795ffd026e27d8a0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/795ffd026e27d8a0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1281-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":3,"description":"کتاب آشنایی با فیزیک پلاسما و همجوشی کنترل شده (جلد اول: فیزیک پلاسما) از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1393 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای فرانسیس اف.چن ب...","pages_count":460,"keywords":null,"token":"795ffd026e27d8a0","created_at":"2023-01-24 14:14:46","updated_at":"2023-05-03 16:00:24","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-03 16:00:24","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923412,"title":"فرانسیس اف.چن","meta_title":"فرانسیس اف.چن","meta_description":"فرانسیس اف.چن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرانسیس","lastname":"اف.چن","token":"67efd0c1d65d2571","created_at":"2023-01-24 14:26:01","updated_at":"2023-01-24 14:26:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923413,"title":"حسن مهدیان","meta_title":"حسن مهدیان","meta_description":"حسن مهدیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسن","lastname":"مهدیان","token":"afe6b402aec2e941","created_at":"2023-01-24 14:26:01","updated_at":"2023-01-24 14:26:01","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923414,"title":"اسماعیل نامور","meta_title":"اسماعیل نامور","meta_description":"اسماعیل نامور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اسماعیل","lastname":"نامور","token":"a44a57ae673f5e31","created_at":"2023-01-24 14:26:01","updated_at":"2023-01-24 14:26:01","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923412,"title":"فرانسیس اف.چن","meta_title":"فرانسیس اف.چن","meta_description":"فرانسیس اف.چن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرانسیس","lastname":"اف.چن","token":"67efd0c1d65d2571","created_at":"2023-01-24 14:26:01","updated_at":"2023-01-24 14:26:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923413,"title":"حسن مهدیان","meta_title":"حسن مهدیان","meta_description":"حسن مهدیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسن","lastname":"مهدیان","token":"afe6b402aec2e941","created_at":"2023-01-24 14:26:01","updated_at":"2023-01-24 14:26:01","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923414,"title":"اسماعیل نامور","meta_title":"اسماعیل نامور","meta_description":"اسماعیل نامور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اسماعیل","lastname":"نامور","token":"a44a57ae673f5e31","created_at":"2023-01-24 14:26:01","updated_at":"2023-01-24 14:26:01","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788043,"file":"63cfb69eda4e71.10555808.pdf","book_id":3799469,"toc":null,"created_at":"2023-01-24 14:14:47","updated_at":"2023-05-03 16:00:24","process_started_at":"2023-01-24 14:14:48","process_done_at":"2023-01-24 14:14:55","process_failed_at":null,"pages_count":460,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8bf156cb2fc3e1dc33f4d96575fb2cf83e274c68c0ac1390717baaa10b36537411d1359855f731b4141c9fd8e6ec93794bbb48a3cbc183eed764939d6ccdb73e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۶۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84--%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-","urlify":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84--%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-","pages_count_fa":"۴۶۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923413/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"حسن-مهدیان","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"24ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1923413,"title":" ","token":"afe6b402aec2e941","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19