دانلود کتاب های سعید علیرضایی دانلود کتاب های سعید علیرضایی

{"query":"PUB::*::PID::188::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799475,"title":"زمین شیمی ایزوتوپ های پایدار","price":160000,"ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ff3f36776e3d0ee8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ff3f36776e3d0ee8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ff3f36776e3d0ee8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ff3f36776e3d0ee8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ff3f36776e3d0ee8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1313-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1388,"nobat_chap":1,"description":"کتاب زمین شیمی ایزوتوپ های پایدار از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1388 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای یوخن هوفز به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فرو...","pages_count":340,"keywords":null,"token":"ff3f36776e3d0ee8","created_at":"2023-01-25 10:32:58","updated_at":"2023-05-03 15:59:21","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-03 15:59:21","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":130000,"cache":1,"authors":[{"id":1923419,"title":"یوخن هوفز","meta_title":"یوخن هوفز","meta_description":"یوخن هوفز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یوخن","lastname":"هوفز","token":"c7ad93cbd37ce837","created_at":"2023-01-25 10:46:44","updated_at":"2023-01-25 10:46:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923420,"title":"سعید علیرضایی","meta_title":"سعید علیرضایی","meta_description":"سعید علیرضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سعید","lastname":"علیرضایی","token":"45ccde94b75255e0","created_at":"2023-01-25 10:46:44","updated_at":"2023-01-25 10:46:44","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923419,"title":"یوخن هوفز","meta_title":"یوخن هوفز","meta_description":"یوخن هوفز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یوخن","lastname":"هوفز","token":"c7ad93cbd37ce837","created_at":"2023-01-25 10:46:44","updated_at":"2023-01-25 10:46:44","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923420,"title":"سعید علیرضایی","meta_title":"سعید علیرضایی","meta_description":"سعید علیرضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سعید","lastname":"علیرضایی","token":"45ccde94b75255e0","created_at":"2023-01-25 10:46:44","updated_at":"2023-01-25 10:46:44","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788049,"file":"63d0d422ccb190.71904823.pdf","book_id":3799475,"toc":null,"created_at":"2023-01-25 10:32:59","updated_at":"2023-05-03 15:59:21","process_started_at":"2023-01-25 10:33:00","process_done_at":"2023-01-25 10:33:05","process_failed_at":null,"pages_count":340,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ff91db1c19438be9ef8b9e54a6747191e54502685aab8233a950096c76aa0b1be2436bd373351acdf6c864aa6acd2585f7caba5e79c15eaea7c7f64705f33569","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1","urlify":"%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1","pages_count_fa":"۳۴۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923420/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سعید-علیرضایی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"70ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1923420,"title":" ","token":"45ccde94b75255e0","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19