دانلود کتاب های جورج ان.ساندور دانلود کتاب های جورج ان.ساندور

{"query":"BSS::A::*::I::10564::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799479,"title":"طراحی سازوکارها (جلد اول: تحلیل و ترکیب)","price":410000,"ebook_price":"۲۰۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۲۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c34c22a8d9c8ed5c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c34c22a8d9c8ed5c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c34c22a8d9c8ed5c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c34c22a8d9c8ed5c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c34c22a8d9c8ed5c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1347-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1388,"nobat_chap":1,"description":"کتاب طراحی سازوکارها (جلد اول: تحلیل و ترکیب) از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1388 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای آرتور جی. اردمن به تالیف درآمده و درحال ...","pages_count":844,"keywords":null,"token":"c34c22a8d9c8ed5c","created_at":"2023-01-25 12:13:03","updated_at":"2023-05-03 15:58:22","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-03 15:58:22","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":190000,"cache":1,"authors":[{"id":1923426,"title":"آرتور جی. اردمن","meta_title":"آرتور جی. اردمن","meta_description":"آرتور جی. اردمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آرتور","lastname":"جی. اردمن","token":"9c2c9da61b8b754e","created_at":"2023-01-25 12:18:04","updated_at":"2023-01-25 12:18:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923427,"title":"جورج ان.ساندور","meta_title":"جورج ان.ساندور","meta_description":"جورج ان.ساندور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جورج","lastname":"ان.ساندور","token":"c9f9725a27def096","created_at":"2023-01-25 12:18:04","updated_at":"2023-01-25 12:18:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923428,"title":"فربد فهیمی","meta_title":"فربد فهیمی","meta_description":"فربد فهیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فربد","lastname":"فهیمی","token":"1693a9403e243bd8","created_at":"2023-01-25 12:18:04","updated_at":"2023-01-25 12:18:04","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923426,"title":"آرتور جی. اردمن","meta_title":"آرتور جی. اردمن","meta_description":"آرتور جی. اردمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آرتور","lastname":"جی. اردمن","token":"9c2c9da61b8b754e","created_at":"2023-01-25 12:18:04","updated_at":"2023-01-25 12:18:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923427,"title":"جورج ان.ساندور","meta_title":"جورج ان.ساندور","meta_description":"جورج ان.ساندور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جورج","lastname":"ان.ساندور","token":"c9f9725a27def096","created_at":"2023-01-25 12:18:04","updated_at":"2023-01-25 12:18:04","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923428,"title":"فربد فهیمی","meta_title":"فربد فهیمی","meta_description":"فربد فهیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فربد","lastname":"فهیمی","token":"1693a9403e243bd8","created_at":"2023-01-25 12:18:04","updated_at":"2023-01-25 12:18:04","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788053,"file":"63d0eb97f1e915.04693917.pdf","book_id":3799479,"toc":null,"created_at":"2023-01-25 12:13:04","updated_at":"2023-05-03 15:58:22","process_started_at":"2023-01-28 20:28:48","process_done_at":"2023-01-28 20:28:57","process_failed_at":null,"pages_count":844,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3301bf45ab587d3625d42dff9d66689e9ba95a0f6fc7e8b773170d112ce77748a9e13916b4e051ad36f168aa7f73a755bb88248d74fcb43466b801a258ba6b1e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۴۴"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۴۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84--%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84--%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-","pages_count_fa":"۸۴۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923427/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%86.%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"جورج-ان.ساندور","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"189ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"212ms","total":"401ms"},"extra":{"id":1923427,"title":" ","token":"c9f9725a27def096","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19