دانلود کتاب های سمیرا اموذری دانلود کتاب های سمیرا اموذری

کتاب راهنمای کنترل و ابزار دقیق صنعتی و فرایندی

داگلاس ام. کنسیداین , رامین رامبد , سمیرا اموذری , آرزو شاه شرقی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923431::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799480,"title":"کتاب راهنمای کنترل و ابزار دقیق صنعتی و فرایندی","price":590000,"ebook_price":"۲۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۴۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۷۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f6057f02527196b4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f6057f02527196b4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f6057f02527196b4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f6057f02527196b4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f6057f02527196b4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1348-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1388,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":1208,"keywords":null,"token":"f6057f02527196b4","created_at":"2023-01-25 12:29:31","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-01-30 12:11:00","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923429,"title":"داگلاس ام. کنسیداین","meta_title":"داگلاس ام. کنسیداین","meta_description":"داگلاس ام. کنسیداین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"داگلاس","lastname":"ام. کنسیداین","token":"38aa45bb5b3c4098","created_at":"2023-01-25 12:34:34","updated_at":"2023-01-25 12:34:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923430,"title":"رامین رامبد","meta_title":"رامین رامبد","meta_description":"رامین رامبد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رامین","lastname":"رامبد","token":"4c2ee904f91cf505","created_at":"2023-01-25 12:34:34","updated_at":"2023-01-25 12:34:34","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923431,"title":"سمیرا اموذری","meta_title":"سمیرا اموذری","meta_description":"سمیرا اموذری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سمیرا","lastname":"اموذری","token":"0c0e68aedbb3e61f","created_at":"2023-01-25 12:34:34","updated_at":"2023-01-25 12:34:34","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923432,"title":"آرزو شاه شرقی","meta_title":"آرزو شاه شرقی","meta_description":"آرزو شاه شرقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آرزو","lastname":"شاه شرقی","token":"680369da518615c7","created_at":"2023-01-25 12:34:34","updated_at":"2023-01-25 12:34:34","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923429,"title":"داگلاس ام. کنسیداین","meta_title":"داگلاس ام. کنسیداین","meta_description":"داگلاس ام. کنسیداین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"داگلاس","lastname":"ام. کنسیداین","token":"38aa45bb5b3c4098","created_at":"2023-01-25 12:34:34","updated_at":"2023-01-25 12:34:34","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923430,"title":"رامین رامبد","meta_title":"رامین رامبد","meta_description":"رامین رامبد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رامین","lastname":"رامبد","token":"4c2ee904f91cf505","created_at":"2023-01-25 12:34:34","updated_at":"2023-01-25 12:34:34","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923431,"title":"سمیرا اموذری","meta_title":"سمیرا اموذری","meta_description":"سمیرا اموذری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سمیرا","lastname":"اموذری","token":"0c0e68aedbb3e61f","created_at":"2023-01-25 12:34:34","updated_at":"2023-01-25 12:34:34","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923432,"title":"آرزو شاه شرقی","meta_title":"آرزو شاه شرقی","meta_description":"آرزو شاه شرقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آرزو","lastname":"شاه شرقی","token":"680369da518615c7","created_at":"2023-01-25 12:34:34","updated_at":"2023-01-25 12:34:34","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788054,"file":"63d0ef73c2a1f7.51284690.pdf","book_id":3799480,"toc":null,"created_at":"2023-01-25 12:29:32","updated_at":"2023-02-28 13:39:35","process_started_at":"2023-01-28 20:29:30","process_done_at":"2023-01-28 20:29:45","process_failed_at":null,"pages_count":1208,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9055e6d1d2ad89f9aaed2734ecf14f9a2f478fc023774d1c470aae67a753056860ff5c7c542aca0e15d94a24349136e9bf13d2b5c3c8fd31a31133efe6695bb5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۰۸"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C","urlify":"%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۱۲۰۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923431/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سمیرا-اموذری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"89ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"91ms","total":"180ms"},"extra":{"id":1923431,"title":" ","token":"0c0e68aedbb3e61f","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19