دانلود کتاب های غلامرضا وکیلی نژاد دانلود کتاب های غلامرضا وکیلی نژاد

مبانی ترمودینامیک مهندسی شیمی

جی. ام. اسمیت , اچ. سی. ون نس , ام.ام.ابوت , محمد سلطانیه , غلامرضا وکیلی نژاد ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923444::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799483,"title":"مبانی ترمودینامیک مهندسی شیمی","price":500000,"ebook_price":"۲۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f7320da9128ba4c8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f7320da9128ba4c8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f7320da9128ba4c8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f7320da9128ba4c8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f7320da9128ba4c8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1349-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":3,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":992,"keywords":null,"token":"f7320da9128ba4c8","created_at":"2023-01-25 13:18:16","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-01-30 12:16:07","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923440,"title":"جی. ام. اسمیت","meta_title":"جی. ام. اسمیت","meta_description":"جی. ام. اسمیت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جی.","lastname":"ام. اسمیت","token":"ba5ea151cea9e4cb","created_at":"2023-01-25 13:32:19","updated_at":"2023-01-25 13:32:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923441,"title":"اچ. سی. ون نس","meta_title":"اچ. سی. ون نس","meta_description":"اچ. سی. ون نس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اچ.","lastname":"سی. ون نس","token":"edd4dc667e62f7bf","created_at":"2023-01-25 13:32:19","updated_at":"2023-01-25 13:32:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923442,"title":"ام.ام.ابوت ","meta_title":"ام.ام.ابوت ","meta_description":"ام.ام.ابوت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ام.ام.ابوت","lastname":"","token":"19f1009840dbc537","created_at":"2023-01-25 13:32:19","updated_at":"2023-01-25 13:32:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923443,"title":"محمد سلطانیه","meta_title":"محمد سلطانیه","meta_description":"محمد سلطانیه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"سلطانیه","token":"9496c9bb87772e11","created_at":"2023-01-25 13:32:19","updated_at":"2023-01-25 13:32:19","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923444,"title":"غلامرضا وکیلی نژاد","meta_title":"غلامرضا وکیلی نژاد","meta_description":"غلامرضا وکیلی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"غلامرضا","lastname":"وکیلی نژاد","token":"51e44d310a7a410a","created_at":"2023-01-25 13:32:19","updated_at":"2023-01-25 13:32:19","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923440,"title":"جی. ام. اسمیت","meta_title":"جی. ام. اسمیت","meta_description":"جی. ام. اسمیت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جی.","lastname":"ام. اسمیت","token":"ba5ea151cea9e4cb","created_at":"2023-01-25 13:32:19","updated_at":"2023-01-25 13:32:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923441,"title":"اچ. سی. ون نس","meta_title":"اچ. سی. ون نس","meta_description":"اچ. سی. ون نس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اچ.","lastname":"سی. ون نس","token":"edd4dc667e62f7bf","created_at":"2023-01-25 13:32:19","updated_at":"2023-01-25 13:32:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923442,"title":"ام.ام.ابوت ","meta_title":"ام.ام.ابوت ","meta_description":"ام.ام.ابوت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ام.ام.ابوت","lastname":"","token":"19f1009840dbc537","created_at":"2023-01-25 13:32:19","updated_at":"2023-01-25 13:32:19","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923443,"title":"محمد سلطانیه","meta_title":"محمد سلطانیه","meta_description":"محمد سلطانیه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"سلطانیه","token":"9496c9bb87772e11","created_at":"2023-01-25 13:32:19","updated_at":"2023-01-25 13:32:19","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923444,"title":"غلامرضا وکیلی نژاد","meta_title":"غلامرضا وکیلی نژاد","meta_description":"غلامرضا وکیلی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"غلامرضا","lastname":"وکیلی نژاد","token":"51e44d310a7a410a","created_at":"2023-01-25 13:32:19","updated_at":"2023-01-25 13:32:19","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788057,"file":"63d0fae0778b76.08540419.pdf","book_id":3799483,"toc":null,"created_at":"2023-01-25 13:18:17","updated_at":"2023-02-28 13:40:26","process_started_at":"2023-01-28 20:31:16","process_done_at":"2023-01-28 20:31:21","process_failed_at":null,"pages_count":1000,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"53370d7d94f80ffc35c2ed5532667bfcd010b0b9a6da26e7a179575d9372a6053560d78271eb7a53b75679fa7651752218688afefc7ddcb2d84d75b67c2f980b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۹۲"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C","pages_count_fa":"۹۹۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923444/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"غلامرضا-وکیلی-نژاد","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"100ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"102ms","total":"202ms"},"extra":{"id":1923444,"title":" ","token":"51e44d310a7a410a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19