دانلود کتاب های داود صالحی نیا دانلود کتاب های داود صالحی نیا

{"query":"BSS::A::*::I::1923446::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799484,"title":"مبانی تمام نگاری","price":100000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c9df0b93a5f04b5c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c9df0b93a5f04b5c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c9df0b93a5f04b5c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c9df0b93a5f04b5c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c9df0b93a5f04b5c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1346-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1388,"nobat_chap":1,"description":"کتاب مبانی تمام نگاری از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1388 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای پ. هاریهاران به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوک...","pages_count":200,"keywords":null,"token":"c9df0b93a5f04b5c","created_at":"2023-01-25 13:36:38","updated_at":"2023-05-03 16:09:54","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-03 16:09:54","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":80000,"cache":1,"authors":[{"id":1923445,"title":"پ. هاریهاران","meta_title":"پ. هاریهاران","meta_description":"پ. هاریهاران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پ.","lastname":"هاریهاران","token":"d432d61dc86d5a70","created_at":"2023-01-25 13:49:59","updated_at":"2023-01-25 13:49:59","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923446,"title":"داود صالحی نیا","meta_title":"داود صالحی نیا","meta_description":"داود صالحی نیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"داود","lastname":"صالحی نیا","token":"eca14eaa79751083","created_at":"2023-01-25 13:49:59","updated_at":"2023-01-25 13:49:59","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923445,"title":"پ. هاریهاران","meta_title":"پ. هاریهاران","meta_description":"پ. هاریهاران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پ.","lastname":"هاریهاران","token":"d432d61dc86d5a70","created_at":"2023-01-25 13:49:59","updated_at":"2023-01-25 13:49:59","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923446,"title":"داود صالحی نیا","meta_title":"داود صالحی نیا","meta_description":"داود صالحی نیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"داود","lastname":"صالحی نیا","token":"eca14eaa79751083","created_at":"2023-01-25 13:49:59","updated_at":"2023-01-25 13:49:59","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788058,"file":"63d0ff2f17a9a3.84559994.pdf","book_id":3799484,"toc":null,"created_at":"2023-01-25 13:36:39","updated_at":"2023-05-03 16:09:54","process_started_at":"2023-01-28 20:32:07","process_done_at":"2023-01-28 20:32:09","process_failed_at":null,"pages_count":199,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"137ee2752e18276988e8df10612ed33f8b50ad07aedcefdae397847634615ea841e1ecf66ce9b0444d5bba95bb52f9176b340fa9d773ce2b8908436964117d81","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۲۰۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923446/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"داود-صالحی-نیا","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"98ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"99ms","total":"197ms"},"extra":{"id":1923446,"title":" ","token":"eca14eaa79751083","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19