دانلود کتاب های فدریک رایف دانلود کتاب های فدریک رایف

{"query":"BSS::A::*::I::1923447::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799485,"title":"مبانی فیزیک آماری و گرمایی","price":410000,"ebook_price":"۲۰۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۲۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/16e93f6fc992f9cc/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/16e93f6fc992f9cc/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/16e93f6fc992f9cc/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/16e93f6fc992f9cc/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/16e93f6fc992f9cc/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1354-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1395,"nobat_chap":3,"description":"کتاب مبانی فیزیک آماری و گرمایی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1395 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای فدریک رایف به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروش...","pages_count":832,"keywords":null,"token":"16e93f6fc992f9cc","created_at":"2023-01-25 13:51:40","updated_at":"2023-05-03 16:10:16","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-03 16:10:16","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923447,"title":"فدریک رایف","meta_title":"فدریک رایف","meta_description":"فدریک رایف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فدریک","lastname":"رایف","token":"b04bc11eb943f22b","created_at":"2023-01-25 13:56:17","updated_at":"2023-01-25 13:56:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923448,"title":"عبدالرحیم اشعری","meta_title":"عبدالرحیم اشعری","meta_description":"عبدالرحیم اشعری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عبدالرحیم","lastname":"اشعری","token":"8f17c69be568654f","created_at":"2023-01-25 13:56:17","updated_at":"2023-01-25 13:56:17","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923447,"title":"فدریک رایف","meta_title":"فدریک رایف","meta_description":"فدریک رایف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فدریک","lastname":"رایف","token":"b04bc11eb943f22b","created_at":"2023-01-25 13:56:17","updated_at":"2023-01-25 13:56:17","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923448,"title":"عبدالرحیم اشعری","meta_title":"عبدالرحیم اشعری","meta_description":"عبدالرحیم اشعری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عبدالرحیم","lastname":"اشعری","token":"8f17c69be568654f","created_at":"2023-01-25 13:56:17","updated_at":"2023-01-25 13:56:17","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788059,"file":"63d102b4490b20.46727001.pdf","book_id":3799485,"toc":null,"created_at":"2023-01-25 13:51:40","updated_at":"2023-05-03 16:10:16","process_started_at":"2023-01-28 20:32:26","process_done_at":"2023-01-28 20:32:30","process_failed_at":null,"pages_count":832,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fe7710c7a68865ca5566f629c377d833edbaa4f9f8c0712595895766cac83533db6b375a05f697b7103f88a244ae6ab992078f0c61f7604bca477060c6a8cf65","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۳۲"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[],"price_fa":"۴۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C","pages_count_fa":"۸۳۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923447/%D9%81%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%81","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"فدریک-رایف","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"144ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"145ms","total":"289ms"},"extra":{"id":1923447,"title":" ","token":"b04bc11eb943f22b","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19