دانلود کتاب های احمد خواجه نصیر طوسی دانلود کتاب های احمد خواجه نصیر طوسی

{"query":"BSS::A::*::I::1923451::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799488,"title":"نجوم دینامیکی","price":300000,"ebook_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f93ddc15485cee52/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f93ddc15485cee52/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f93ddc15485cee52/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f93ddc15485cee52/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f93ddc15485cee52/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-0792-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":5,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":628,"keywords":null,"token":"f93ddc15485cee52","created_at":"2023-01-25 14:29:04","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-01-30 12:18:16","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923451,"title":"احمد خواجه نصیر طوسی","meta_title":"احمد خواجه نصیر طوسی","meta_description":"احمد خواجه نصیر طوسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"احمد","lastname":"خواجه نصیر طوسی","token":"76a0699632bfe1ba","created_at":"2023-01-25 14:32:49","updated_at":"2023-01-25 14:32:49","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923451,"title":"احمد خواجه نصیر طوسی","meta_title":"احمد خواجه نصیر طوسی","meta_description":"احمد خواجه نصیر طوسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"احمد","lastname":"خواجه نصیر طوسی","token":"76a0699632bfe1ba","created_at":"2023-01-25 14:32:49","updated_at":"2023-01-25 14:32:49","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788062,"file":"63d10b790d37a3.42512042.pdf","book_id":3799488,"toc":null,"created_at":"2023-01-25 14:29:05","updated_at":"2023-02-28 10:19:16","process_started_at":"2023-01-28 20:24:30","process_done_at":"2023-01-28 20:24:32","process_failed_at":null,"pages_count":626,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c626fa0991e10bcfc4842d4334916d9688f36bedc73b65f75f2486a81e2c7aeeb5b6d2df3fb0d0804454f6aa76f0aceab7c5194fd1d259bbd712d725fea011c7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۲۸"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۶۲۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923451/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"احمد-خواجه-نصیر-طوسی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"205ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"206ms","total":"411ms"},"extra":{"id":1923451,"title":" ","token":"76a0699632bfe1ba","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19