دانلود کتاب های محمدصادق منتخب دانلود کتاب های محمدصادق منتخب

{"query":"BSS::A::*::I::1923453::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799489,"title":"نظریه مقدماتی اعداد","price":240000,"ebook_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b62c3d957db18818/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b62c3d957db18818/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b62c3d957db18818/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b62c3d957db18818/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b62c3d957db18818/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1080-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":3,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":474,"keywords":null,"token":"b62c3d957db18818","created_at":"2023-01-25 14:34:17","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-01-30 12:19:00","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923452,"title":"دیوید ام.برتن","meta_title":"دیوید ام.برتن","meta_description":"دیوید ام.برتن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیوید","lastname":"ام.برتن","token":"d5512fef297f8ebf","created_at":"2023-01-25 14:44:06","updated_at":"2023-01-25 14:44:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923453,"title":"محمدصادق منتخب","meta_title":"محمدصادق منتخب","meta_description":"محمدصادق منتخب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدصادق","lastname":"منتخب","token":"c9a6abfa30f14393","created_at":"2023-01-25 14:44:06","updated_at":"2023-01-25 14:44:06","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923452,"title":"دیوید ام.برتن","meta_title":"دیوید ام.برتن","meta_description":"دیوید ام.برتن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیوید","lastname":"ام.برتن","token":"d5512fef297f8ebf","created_at":"2023-01-25 14:44:06","updated_at":"2023-01-25 14:44:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923453,"title":"محمدصادق منتخب","meta_title":"محمدصادق منتخب","meta_description":"محمدصادق منتخب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدصادق","lastname":"منتخب","token":"c9a6abfa30f14393","created_at":"2023-01-25 14:44:06","updated_at":"2023-01-25 14:44:06","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788063,"file":"63d10cb1a4a365.16464233.pdf","book_id":3799489,"toc":null,"created_at":"2023-01-25 14:34:17","updated_at":"2023-02-28 10:17:33","process_started_at":"2023-01-28 20:04:53","process_done_at":"2023-01-28 20:04:55","process_failed_at":null,"pages_count":480,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ec5eae17f5f834ac8ee4ff8adedb20eea6853e41b7989da04809d3209cda26b2e9b6cef05ec8d43c4bd04a0ded0dfe451aebcc6c4cb683c275cc06bd368fcbba","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۷۴"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF","urlify":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF","pages_count_fa":"۴۷۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923453/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"محمدصادق-منتخب","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"152ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"154ms","total":"306ms"},"extra":{"id":1923453,"title":" ","token":"c9a6abfa30f14393","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19