دانلود کتاب های ابوالفضل جهانگیری مینو دانلود کتاب های ابوالفضل جهانگیری مینو

{"query":"BSS::A::*::I::1923465::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799505,"title":"رهبری موثر سازمان","price":79000,"ebook_price":"۳۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۹‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۳‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2fc2838bd6b9f318/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2fc2838bd6b9f318/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2fc2838bd6b9f318/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2fc2838bd6b9f318/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2fc2838bd6b9f318/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"کتاب رهبری موثر سازمان از انتشارات گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا در سال 1401 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای ابوالفضل جهانگیری مینو به تالیف درآمده و ...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"2fc2838bd6b9f318","created_at":"2023-02-06 10:10:05","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-02-06 10:40:31","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1923465,"title":"ابوالفضل جهانگیری مینو","meta_title":"ابوالفضل جهانگیری مینو","meta_description":"ابوالفضل جهانگیری مینو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابوالفضل","lastname":"جهانگیری مینو","token":"0f3909306e6657cc","created_at":"2023-02-06 10:40:29","updated_at":"2023-02-06 10:40:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923465,"title":"ابوالفضل جهانگیری مینو","meta_title":"ابوالفضل جهانگیری مینو","meta_description":"ابوالفضل جهانگیری مینو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابوالفضل","lastname":"جهانگیری مینو","token":"0f3909306e6657cc","created_at":"2023-02-06 10:40:29","updated_at":"2023-02-06 10:40:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788079,"file":"63e0a0c6200b81.87121320.pdf","book_id":3799505,"toc":null,"created_at":"2023-02-06 10:10:06","updated_at":"2023-02-06 10:40:32","process_started_at":"2023-02-06 10:10:08","process_done_at":"2023-02-06 10:10:10","process_failed_at":null,"pages_count":124,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e129c1193a13ecd2bc55fc6a00088ae96a087ab7ba289ac11973a83d294bfec7a036884b5d31b5c7801862ba0799701a4548c66b0b5f1d2704fbca6b6bc7b718","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[{"id":19534,"title":"رهبری در سازمان","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c33a7f4e0e180633","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:32:36","updated_at":"2023-02-06 10:40:31","study_fields":[{"id":340,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"76ee93a060dd6234","books_count":112,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:19:44","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1321,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-27 17:32:06"}]},{"id":343,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":128,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:19:44","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1321,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-27 17:32:06"}]},{"id":346,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"2e078bcc186e0952","books_count":94,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:19:44","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1321,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-27 17:32:06"}]},{"id":349,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"f71d9a87bde852d0","books_count":99,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:19:44","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1321,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-27 17:32:06"}]},{"id":352,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"a960dd618f873e7e","books_count":97,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:19:44","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1321,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-27 17:32:06"}]},{"id":355,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش فناوری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"1fbbe5af2715d838","books_count":91,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:19:44","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1321,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-27 17:32:06"}]},{"id":358,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"693b8b52e398f59b","books_count":100,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:19:44","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1321,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-27 17:32:06"}]}]}],"price_fa":"۷۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923465/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ابوالفضل-جهانگیری-مینو","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"114ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"116ms","total":"230ms"},"extra":{"id":1923465,"title":" ","token":"0f3909306e6657cc","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19