دانلود کتاب های سیدمقتدی هاشمی پرست دانلود کتاب های سیدمقتدی هاشمی پرست

{"query":"SS::10135::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799519,"title":"آمار ناپارامتری کاربردی","price":180000,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۵۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f75b0ccf46bf386c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f75b0ccf46bf386c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f75b0ccf46bf386c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f75b0ccf46bf386c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f75b0ccf46bf386c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-0681-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1389,"nobat_chap":2,"description":"کتاب آمار ناپارامتری کاربردی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1389 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای کنوور به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوک...","pages_count":624,"keywords":null,"token":"f75b0ccf46bf386c","created_at":"2023-02-21 12:17:51","updated_at":"2023-05-03 16:13:58","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-03 16:13:58","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923481,"title":"کنوور ","meta_title":"کنوور ","meta_description":"کنوور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کنوور","lastname":"","token":"2d6f44680b62c368","created_at":"2023-02-21 12:24:54","updated_at":"2023-02-21 12:24:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923482,"title":"سیدمقتدی هاشمی پرست","meta_title":"سیدمقتدی هاشمی پرست","meta_description":"سیدمقتدی هاشمی پرست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیدمقتدی","lastname":"هاشمی پرست","token":"d43529ee099a0b13","created_at":"2023-02-21 12:24:54","updated_at":"2023-02-21 12:24:54","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923481,"title":"کنوور ","meta_title":"کنوور ","meta_description":"کنوور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کنوور","lastname":"","token":"2d6f44680b62c368","created_at":"2023-02-21 12:24:54","updated_at":"2023-02-21 12:24:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923482,"title":"سیدمقتدی هاشمی پرست","meta_title":"سیدمقتدی هاشمی پرست","meta_description":"سیدمقتدی هاشمی پرست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیدمقتدی","lastname":"هاشمی پرست","token":"d43529ee099a0b13","created_at":"2023-02-21 12:24:54","updated_at":"2023-02-21 12:24:54","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788093,"file":"63f48538262b58.26953503.pdf","book_id":3799519,"toc":null,"created_at":"2023-02-21 12:17:52","updated_at":"2023-05-03 16:13:58","process_started_at":"2023-02-21 12:17:55","process_done_at":"2023-02-21 12:18:16","process_failed_at":null,"pages_count":624,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"99be7e52821f54af6f2911a3906f44847b3f9233b78f1ad876f8a090f6c5bc66c357660a64bcd955fc0428be0105e6c9001e67ba0b251b06c044441d3bd15f66","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۲۴"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C","urlify":"%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۶۲۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923482/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سیدمقتدی-هاشمی-پرست","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"115ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"138ms","total":"253ms"},"extra":{}}
خرید یا کرایه
cancel
19