دانلود کتاب های مجتبی زارعی دانلود کتاب های مجتبی زارعی

{"query":"BSS::A::*::I::1923490::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799524,"title":"بنیادهای نظریه تجدد اول و تجدد ثانی در انقلاب اسلامی، سیری در آرا و اندیشه های امام خمینی(ره)","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5aa224790ac20872/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5aa224790ac20872/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5aa224790ac20872/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5aa224790ac20872/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5aa224790ac20872/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1300-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1386,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":303,"keywords":null,"token":"5aa224790ac20872","created_at":"2023-02-21 13:17:18","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-02-22 09:42:46","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923490,"title":"مجتبی زارعی","meta_title":"مجتبی زارعی","meta_description":"مجتبی زارعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مجتبی","lastname":"زارعی","token":"b9fe8aa451bd95f5","created_at":"2023-02-21 13:24:50","updated_at":"2023-02-21 13:24:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923490,"title":"مجتبی زارعی","meta_title":"مجتبی زارعی","meta_description":"مجتبی زارعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مجتبی","lastname":"زارعی","token":"b9fe8aa451bd95f5","created_at":"2023-02-21 13:24:50","updated_at":"2023-02-21 13:24:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788098,"file":"63f493265704c8.64461648.pdf","book_id":3799524,"toc":null,"created_at":"2023-02-21 13:17:18","updated_at":"2023-02-26 14:51:52","process_started_at":"2023-02-21 13:17:19","process_done_at":"2023-02-21 13:17:23","process_failed_at":null,"pages_count":305,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"635133a541b7af3a30499a0d56cedf0eebc6f517c5cf97bd9d78ce4a6b0d98718c664d6e34556250431a4f977f79398e379b14bc9cdc6fbc35e32b482c00203c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۰۳"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-","urlify":"%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-","pages_count_fa":"۳۰۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923490/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مجتبی-زارعی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"102ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"103ms","total":"205ms"},"extra":{"id":1923490,"title":" ","token":"b9fe8aa451bd95f5","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19