دانلود کتاب های بهمن یزدی صمدی دانلود کتاب های بهمن یزدی صمدی

بهنژادی گیاهان زراعی

بهمن یزدی صمدی , ولی اله محمدی , سیروس عبدمیشانی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923491::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799525,"title":"بهنژادی گیاهان زراعی","price":80000,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f46f1b34c5069bad/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f46f1b34c5069bad/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f46f1b34c5069bad/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f46f1b34c5069bad/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f46f1b34c5069bad/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1373-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1389,"nobat_chap":1,"description":"کتاب بهنژادی گیاهان زراعی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1389 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای بهمن یزدی صمدی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگا...","pages_count":408,"keywords":null,"token":"f46f1b34c5069bad","created_at":"2023-02-21 13:31:14","updated_at":"2023-05-03 16:14:42","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-03 16:14:42","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":150000,"cache":1,"authors":[{"id":1923491,"title":"بهمن یزدی صمدی","meta_title":"بهمن یزدی صمدی","meta_description":"بهمن یزدی صمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهمن","lastname":"یزدی صمدی","token":"c05cc2517883165a","created_at":"2023-02-21 13:46:41","updated_at":"2023-02-21 13:46:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923492,"title":"ولی اله محمدی","meta_title":"ولی اله محمدی","meta_description":"ولی اله محمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ولی","lastname":"اله محمدی","token":"341f1a007765a4b7","created_at":"2023-02-21 13:46:41","updated_at":"2023-02-21 13:46:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923493,"title":"سیروس عبدمیشانی","meta_title":"سیروس عبدمیشانی","meta_description":"سیروس عبدمیشانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیروس","lastname":"عبدمیشانی","token":"8094d29afcc1cce6","created_at":"2023-02-21 13:46:41","updated_at":"2023-02-21 13:46:41","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923491,"title":"بهمن یزدی صمدی","meta_title":"بهمن یزدی صمدی","meta_description":"بهمن یزدی صمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهمن","lastname":"یزدی صمدی","token":"c05cc2517883165a","created_at":"2023-02-21 13:46:41","updated_at":"2023-02-21 13:46:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923492,"title":"ولی اله محمدی","meta_title":"ولی اله محمدی","meta_description":"ولی اله محمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ولی","lastname":"اله محمدی","token":"341f1a007765a4b7","created_at":"2023-02-21 13:46:41","updated_at":"2023-02-21 13:46:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923493,"title":"سیروس عبدمیشانی","meta_title":"سیروس عبدمیشانی","meta_description":"سیروس عبدمیشانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیروس","lastname":"عبدمیشانی","token":"8094d29afcc1cce6","created_at":"2023-02-21 13:46:41","updated_at":"2023-02-21 13:46:41","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788099,"file":"63f4966abc0d10.71742401.pdf","book_id":3799525,"toc":null,"created_at":"2023-02-21 13:31:15","updated_at":"2023-05-03 16:14:42","process_started_at":"2023-02-21 13:31:16","process_done_at":"2023-02-21 13:31:21","process_failed_at":null,"pages_count":407,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8ae25b7a0b4ced352d41585e26974a5395951b471962c8776cc2cd59da356e79b0931b5e834c8c5dcb4d7814a826334ff2d8ce8938494e9c973727f124be9650","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۸"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D9%87%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C","urlify":"%D8%A8%D9%87%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C","pages_count_fa":"۴۰۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923491/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"بهمن-یزدی-صمدی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"111ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"113ms","total":"224ms"},"extra":{"id":1923491,"title":" ","token":"c05cc2517883165a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19