دانلود کتاب های دکتر سید حسین بصیر دانلود کتاب های دکتر سید حسین بصیر

{"query":"BSS::A::*::I::1923499::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799530,"title":"مبانی معدنکاری","price":32000,"ebook_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a9536673a478479b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a9536673a478479b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a9536673a478479b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a9536673a478479b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a9536673a478479b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789648476569","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1389,"nobat_chap":2,"description":"کتاب مبانی معدنکاری از انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1389 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دکتر سید حسین بصیر به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگ...","pages_count":245,"keywords":null,"token":"a9536673a478479b","created_at":"2023-02-25 10:20:26","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":178,"deleted_at":null,"published_at":"2023-02-25 10:46:26","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":32000,"cache":1,"authors":[{"id":1923499,"title":"دکتر سید حسین بصیر","meta_title":"دکتر سید حسین بصیر","meta_description":"دکتر سید حسین بصیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید حسین بصیر","token":"be610eeb8dc10bf8","created_at":"2023-02-25 10:46:26","updated_at":"2023-02-25 10:46:26","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923499,"title":"دکتر سید حسین بصیر","meta_title":"دکتر سید حسین بصیر","meta_description":"دکتر سید حسین بصیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید حسین بصیر","token":"be610eeb8dc10bf8","created_at":"2023-02-25 10:46:26","updated_at":"2023-02-25 10:46:26","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788104,"file":"63f9afb2e4e250.71280634.pdf","book_id":3799530,"toc":null,"created_at":"2023-02-25 10:20:27","updated_at":"2023-02-25 10:46:26","process_started_at":"2023-02-25 10:20:30","process_done_at":"2023-02-25 10:20:33","process_failed_at":null,"pages_count":245,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"61dd02c0f2d5c68b0aa20e75c758c7b307984a74bfda97c89953d9ef0c21172dfa045827052b320b5e78c8e1cce2328aa16c2c78a41940cdf079ad566542d15b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴۵"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","description":null,"token":"29b567d11fde731d","slug":"iut"},"study_subjects":[{"id":3100,"title":"اصول معدنکاری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7b80db0df21a3c63","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:24:24","updated_at":"2023-10-23 14:19:28","study_fields":[{"id":187,"title":"کارشناسی مهندسی راه آهن","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"a73674f8c0fce32a","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-10-23 14:19:28","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":740,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-04-17 00:47:41"}]}]}],"price_fa":"۳۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۲۴۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923499/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-سید-حسین-بصیر","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"190ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"192ms","total":"382ms"},"extra":{"id":1923499,"title":" ","token":"be610eeb8dc10bf8","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19