دانلود کتاب های ایمانویل کانت دانلود کتاب های ایمانویل کانت

تمهیدات

ایمانویل کانت , غلامعلی حداد عادل ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923502::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799534,"title":"تمهیدات","price":240000,"ebook_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a147c409ca735832/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a147c409ca735832/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a147c409ca735832/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a147c409ca735832/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a147c409ca735832/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-8034-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":6,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":268,"keywords":null,"token":"a147c409ca735832","created_at":"2023-02-25 12:39:12","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-02-26 11:00:58","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923502,"title":"ایمانویل کانت","meta_title":"ایمانویل کانت","meta_description":"ایمانویل کانت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایمانویل","lastname":"کانت","token":"d58098a9a1f73505","created_at":"2023-02-25 12:45:12","updated_at":"2023-02-25 12:45:12","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923503,"title":"غلامعلی حداد عادل","meta_title":"غلامعلی حداد عادل","meta_description":"غلامعلی حداد عادل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"غلامعلی","lastname":"حداد عادل","token":"144253c50ab449fe","created_at":"2023-02-25 12:45:12","updated_at":"2023-02-25 12:45:12","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923502,"title":"ایمانویل کانت","meta_title":"ایمانویل کانت","meta_description":"ایمانویل کانت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایمانویل","lastname":"کانت","token":"d58098a9a1f73505","created_at":"2023-02-25 12:45:12","updated_at":"2023-02-25 12:45:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923503,"title":"غلامعلی حداد عادل","meta_title":"غلامعلی حداد عادل","meta_description":"غلامعلی حداد عادل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"غلامعلی","lastname":"حداد عادل","token":"144253c50ab449fe","created_at":"2023-02-25 12:45:12","updated_at":"2023-02-25 12:45:12","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788108,"file":"63f9d038f34f27.46470877.pdf","book_id":3799534,"toc":null,"created_at":"2023-02-25 12:39:13","updated_at":"2023-02-26 11:01:25","process_started_at":"2023-02-25 12:39:14","process_done_at":"2023-02-25 12:39:18","process_failed_at":null,"pages_count":267,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"159e33b9693bd1bfaa658375971afc99b58d5d8109227fe48ca66c24c571908ee92a8d220678574baaa1f0d36372f79fdb2e2a0eb291de97f368a4629f8f9592","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۸"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA","urlify":"%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۲۶۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923502/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ایمانویل-کانت","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"106ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"108ms","total":"214ms"},"extra":{"id":1923502,"title":" ","token":"d58098a9a1f73505","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19