دانلود کتاب های دکتر عزت عسگرانی دانلود کتاب های دکتر عزت عسگرانی

{"query":"BSS::A::*::I::1923506::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799543,"title":"مروری بر ژنتیک مولکولی","price":220000,"ebook_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۳۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0d12b122e2866d4c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0d12b122e2866d4c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0d12b122e2866d4c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0d12b122e2866d4c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0d12b122e2866d4c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786220800484","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"اولین پرسشی که برای هر دانشجوی گرایشهای علوم زیستی یا پزشکی مطرح میشود این است که: چرا ژنتیک می‌خوانیم؟ فکر میکنم دو دلیل اصلی برای این کار وجود داشته باشد.\n\r\nاول اینکه امروزه ژنتیک نقشی محوری در...","pages_count":443,"keywords":null,"token":"0d12b122e2866d4c","created_at":"2023-02-26 14:05:54","updated_at":"2023-02-27 20:26:39","publisher_id":205,"deleted_at":null,"published_at":"2023-02-26 14:32:05","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه آموزشی تالیفی ارشدان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1923506,"title":"دکتر عزت عسگرانی","meta_title":"دکتر عزت عسگرانی","meta_description":"دکتر عزت عسگرانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عزت عسگرانی","token":"180b7602d4e56162","created_at":"2023-02-26 14:32:04","updated_at":"2023-02-26 14:32:04","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923506,"title":"دکتر عزت عسگرانی","meta_title":"دکتر عزت عسگرانی","meta_description":"دکتر عزت عسگرانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عزت عسگرانی","token":"180b7602d4e56162","created_at":"2023-02-26 14:32:04","updated_at":"2023-02-26 14:32:04","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788117,"file":"63fb360a47bb80.29240123.pdf","book_id":3799543,"toc":null,"created_at":"2023-02-26 14:05:54","updated_at":"2023-02-27 20:26:39","process_started_at":"2023-02-26 14:05:55","process_done_at":"2023-02-26 14:06:03","process_failed_at":null,"pages_count":443,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9e00d7bc14938089c4b2b44e996da357e329df68df187da6ad2616e43c9b9025205077d954340bde804d8c59a7106ef52bceae2998c5fadce4d3d087d7267e68","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۴۳"},"publisher":{"id":205,"title":"موسسه آموزشی تالیفی ارشدان","description":null,"token":"a00ea979a6c611cb","slug":"موسسه-آموزشی-تالیفی-ارشدان"},"study_subjects":[{"id":22870,"title":"ژنتیک مولکولی مقدماتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"1fe12333564fec6f","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:36:14","updated_at":"2023-02-26 14:32:05","study_fields":[{"id":1744,"title":"مهندسی فناوری کشاورزی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"2cef8afb5324798e","books_count":14,"created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2023-05-03 15:50:48","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1001,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-30 11:12:30"}]}]}],"price_fa":"۲۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C","pages_count_fa":"۴۴۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923506/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-عزت-عسگرانی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"92ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"99ms","total":"191ms"},"extra":{"id":1923506,"title":" ","token":"180b7602d4e56162","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19