دانلود کتاب های حسن افشار محمدیان دانلود کتاب های حسن افشار محمدیان

{"query":"BSS::A::*::I::1923531::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799547,"title":"درسنامه اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی","price":102000,"ebook_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e02b477c1a72f9bd/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e02b477c1a72f9bd/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e02b477c1a72f9bd/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e02b477c1a72f9bd/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e02b477c1a72f9bd/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006719320","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"این درسنامه در چهار فصل با عناوین زیر تهیه شده است: فصل اول به کلیات و مفاهیم (مذاکره، متقاعدسازی، اهداف و ضرورت‌ها) پرداخته است و در فصل دوم شناخت فرآیند مذاکره و مهارت‌های مرتبط مورد بررسی...","pages_count":122,"keywords":null,"token":"e02b477c1a72f9bd","created_at":"2023-03-06 11:19:57","updated_at":"2024-01-22 11:57:05","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 11:57:05","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":102000,"cache":1,"authors":[{"id":1923531,"title":"حسن افشار محمدیان","meta_title":"حسن افشار محمدیان","meta_description":"حسن افشار محمدیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسن","lastname":"افشار محمدیان","token":"133342de29051cb4","created_at":"2023-03-06 11:28:52","updated_at":"2023-03-06 11:28:52","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923531,"title":"حسن افشار محمدیان","meta_title":"حسن افشار محمدیان","meta_description":"حسن افشار محمدیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسن","lastname":"افشار محمدیان","token":"133342de29051cb4","created_at":"2023-03-06 11:28:52","updated_at":"2023-03-06 11:28:52","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788121,"file":"64059b2569cec0.08459678.pdf","book_id":3799547,"toc":null,"created_at":"2023-03-06 11:19:57","updated_at":"2024-01-22 11:57:05","process_started_at":"2023-03-06 11:20:00","process_done_at":"2023-03-06 11:20:02","process_failed_at":null,"pages_count":122,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"196dde4fb2519a543b3df151139ed313184650db33d24622c98faa537fbc1a66ebc5a03cab587cdc5140ea1e3b12e8dfa5f27e6566a5881d9b82e0533fb5ab16","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۲"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C","urlify":"%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C","pages_count_fa":"۱۲۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923531/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"حسن-افشار-محمدیان","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"184ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"186ms","total":"370ms"},"extra":{"id":1923531,"title":" ","token":"133342de29051cb4","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19