دانلود کتاب های سلمان احمدی باصیری دانلود کتاب های سلمان احمدی باصیری

{"query":"BSS::A::*::I::1923533::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799549,"title":"برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک","price":82000,"ebook_price":"۴۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/71284461604dda8a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/71284461604dda8a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/71284461604dda8a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/71284461604dda8a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/71284461604dda8a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006719511","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":".هدف این درسنامه، معرفی و آشناسازی مدیران و کارشناسان دستگاه‌‌‌های اجرایی با مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک و در پی آن، به کار بردن آن در سازمان‌هاست.مدیریت استراتژیک، با تکیه...","pages_count":84,"keywords":null,"token":"71284461604dda8a","created_at":"2023-03-06 14:28:11","updated_at":"2024-01-22 13:54:27","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 13:54:27","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":82000,"cache":1,"authors":[{"id":1923533,"title":"سلمان احمدی باصیری","meta_title":"سلمان احمدی باصیری","meta_description":"سلمان احمدی باصیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سلمان","lastname":"احمدی باصیری","token":"fa50d6da44d8ae5d","created_at":"2023-03-06 14:32:06","updated_at":"2023-03-06 14:32:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923533,"title":"سلمان احمدی باصیری","meta_title":"سلمان احمدی باصیری","meta_description":"سلمان احمدی باصیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سلمان","lastname":"احمدی باصیری","token":"fa50d6da44d8ae5d","created_at":"2023-03-06 14:32:06","updated_at":"2023-03-06 14:32:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788123,"file":"6405c74332d901.65013057.pdf","book_id":3799549,"toc":null,"created_at":"2023-03-06 14:28:11","updated_at":"2024-01-22 13:54:27","process_started_at":"2023-03-06 14:28:14","process_done_at":null,"process_failed_at":"2023-03-06 14:30:14","pages_count":1,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f0ae46bfc3384f79fb6b89fd151af67421c47ca0c4c112ccf11031b4f09e2b654b4e649f36f6eec97087c3c0bafcc25df81ceb3e712cb4115e9d253d59b709df","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۴"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۸۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923533/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سلمان-احمدی-باصیری","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"19ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1923533,"title":" ","token":"fa50d6da44d8ae5d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19