دانلود کتاب های حیدر نجفی رستاقی دانلود کتاب های حیدر نجفی رستاقی

{"query":"BSS::A::*::I::1923535::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799550,"title":"تاب آوری در نظام اداری","price":40000,"ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/de752287791d753e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/de752287791d753e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/de752287791d753e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/de752287791d753e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/de752287791d753e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006719382","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":".در این درسنامه به دنبال تبیین موضوع تاب‌آوری در نظام اداری و حکمرانی جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود. در فصل اول به مبانی نظری و تعاریف شامل: تعریف علم اداره، حکمرانی، تاب‌آوری و انواع گونه&...","pages_count":128,"keywords":null,"token":"de752287791d753e","created_at":"2023-03-06 14:32:53","updated_at":"2023-03-07 10:29:09","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-07 10:29:09","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923534,"title":"محمدمهدی ذوالفقارزاده","meta_title":"محمدمهدی ذوالفقارزاده","meta_description":"محمدمهدی ذوالفقارزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدمهدی","lastname":"ذوالفقارزاده","token":"df6a7a356b80a966","created_at":"2023-03-06 14:36:22","updated_at":"2023-03-06 14:36:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923535,"title":"حیدر نجفی رستاقی","meta_title":"حیدر نجفی رستاقی","meta_description":"حیدر نجفی رستاقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حیدر","lastname":"نجفی رستاقی","token":"0e889a823a12b3c1","created_at":"2023-03-06 14:36:22","updated_at":"2023-03-06 14:36:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923534,"title":"محمدمهدی ذوالفقارزاده","meta_title":"محمدمهدی ذوالفقارزاده","meta_description":"محمدمهدی ذوالفقارزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدمهدی","lastname":"ذوالفقارزاده","token":"df6a7a356b80a966","created_at":"2023-03-06 14:36:22","updated_at":"2023-03-06 14:36:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923535,"title":"حیدر نجفی رستاقی","meta_title":"حیدر نجفی رستاقی","meta_description":"حیدر نجفی رستاقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حیدر","lastname":"نجفی رستاقی","token":"0e889a823a12b3c1","created_at":"2023-03-06 14:36:22","updated_at":"2023-03-06 14:36:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788124,"file":"6405c85d799d10.29737424.pdf","book_id":3799550,"toc":null,"created_at":"2023-03-06 14:32:53","updated_at":"2023-03-07 10:29:09","process_started_at":"2023-03-06 14:32:54","process_done_at":"2023-03-06 14:32:56","process_failed_at":null,"pages_count":128,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"0c9f2ea312c9f61a067f031131de1537e03f85258f255970c21d486bc2b480f915f9d60d23cad11490672dbe804afacd28d506eca40b00b7ce08a5320831025d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۸"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۱۲۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923535/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"حیدر-نجفی-رستاقی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"111ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"112ms","total":"223ms"},"extra":{"id":1923535,"title":" ","token":"0e889a823a12b3c1","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19