دانلود کتاب های علیرضا علوی تبار دانلود کتاب های علیرضا علوی تبار

{"query":"BSS::A::*::I::1923539::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799554,"title":"حل مسیله و تصمیم گیری","price":32000,"ebook_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f7994573cb21fd26/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f7994573cb21fd26/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f7994573cb21fd26/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f7994573cb21fd26/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f7994573cb21fd26/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-6719-46-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":".اهمیت تصمیم‌گیری، ما را ناگزیر از تلاش برای درک بهتر آن و یافتن روش‌هایی برای بهینه‌سازی آن می کند. این درسنامه، تلاشی برای گردآوری مباحثی در زمینۀ تصمیم‌گیری است و در 5 فصل نگارش...","pages_count":76,"keywords":null,"token":"f7994573cb21fd26","created_at":"2023-03-07 09:04:56","updated_at":"2023-03-07 10:33:31","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-07 10:33:31","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923539,"title":"علیرضا علوی تبار","meta_title":"علیرضا علوی تبار","meta_description":"علیرضا علوی تبار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"علوی تبار","token":"a73fa5d472183ba1","created_at":"2023-03-07 09:07:21","updated_at":"2023-03-07 09:07:21","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923539,"title":"علیرضا علوی تبار","meta_title":"علیرضا علوی تبار","meta_description":"علیرضا علوی تبار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"علوی تبار","token":"a73fa5d472183ba1","created_at":"2023-03-07 09:07:21","updated_at":"2023-03-07 09:07:21","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788128,"file":"6406cd00a13729.11243188.pdf","book_id":3799554,"toc":null,"created_at":"2023-03-07 09:04:56","updated_at":"2023-03-07 10:33:31","process_started_at":"2023-03-07 09:04:58","process_done_at":"2023-03-07 09:04:59","process_failed_at":null,"pages_count":76,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"32e8d1998ef0914bf79a9b7d3fdc62cf8eb2a70824019f7e17eca26328074d53f67bf9a0ea5acb19581276c0ae7de82b433cce3da5c7234f0b9c2dc43017db3a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۶"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۷۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923539/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"علیرضا-علوی-تبار","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"106ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"108ms","total":"214ms"},"extra":{"id":1923539,"title":" ","token":"a73fa5d472183ba1","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19