دانلود کتاب های نرگس زندی روان دانلود کتاب های نرگس زندی روان

{"query":"BSS::A::*::I::1923540::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799556,"title":"مارک ایران","price":97000,"ebook_price":"۴۸‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۴‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۲۹‌,‌۱۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d2c572a2b0801f60/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d2c572a2b0801f60/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d2c572a2b0801f60/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d2c572a2b0801f60/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d2c572a2b0801f60/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-6719-57-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"این درسنامه با هدف آشنایی کتابداران و دانشجویان این رشته با مارک ایران (یکی از استانداردهای تدوین شده از سوی متخصصان جامعه کتابداری ایران..)، موضوع را به بیانی ساده دنبال می‌کند. درسنامه در 3 بخ...","pages_count":114,"keywords":null,"token":"d2c572a2b0801f60","created_at":"2023-03-07 09:11:55","updated_at":"2024-01-22 14:15:24","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:15:24","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":97000,"cache":1,"authors":[{"id":1923540,"title":"نرگس زندی روان","meta_title":"نرگس زندی روان","meta_description":"نرگس زندی روان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نرگس","lastname":"زندی روان","token":"2c5cc39f36cb1e7b","created_at":"2023-03-07 09:14:32","updated_at":"2023-03-07 09:14:32","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923540,"title":"نرگس زندی روان","meta_title":"نرگس زندی روان","meta_description":"نرگس زندی روان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نرگس","lastname":"زندی روان","token":"2c5cc39f36cb1e7b","created_at":"2023-03-07 09:14:32","updated_at":"2023-03-07 09:14:32","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788130,"file":"6406cea3d3f5c7.53827718.pdf","book_id":3799556,"toc":null,"created_at":"2023-03-07 09:11:55","updated_at":"2024-01-22 14:15:24","process_started_at":"2023-03-07 09:11:57","process_done_at":"2023-03-07 09:11:59","process_failed_at":null,"pages_count":114,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"49f4af7ae1ac07b60a134881e0c26f8a52edd16a84c20e8b205804e41a74d01b434a137da41c6aa32f04685d27da816e58d97d39016c13973a62d9c4a3164ae4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۴"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۹۷‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱۱۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923540/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"نرگس-زندی-روان","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"107ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"108ms","total":"215ms"},"extra":{"id":1923540,"title":" ","token":"2c5cc39f36cb1e7b","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19