دانلود کتاب های مهان قلمکاری دانلود کتاب های مهان قلمکاری

{"query":"BSS::A::*::I::1923542::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799558,"title":"مدیریت استرس و کنترل خشم","price":31000,"ebook_price":"۱۵‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۹‌,‌۳۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۱‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/75ff7a15d3ceaf33/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/75ff7a15d3ceaf33/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/75ff7a15d3ceaf33/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/75ff7a15d3ceaf33/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/75ff7a15d3ceaf33/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-6719-58-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":" هدف دوره‌های مدیریت خشم و استرس، آشنایی با مفهوم اصلی خشم و استرس و تکنیک‌های متعدد مدیریت آنهاست. بسیاری از این فن‌ها، ساده و براحتی قابل استفاده است و به‌کارگیری از آنها نیاز به...","pages_count":79,"keywords":null,"token":"75ff7a15d3ceaf33","created_at":"2023-03-07 09:33:34","updated_at":"2023-03-07 10:31:47","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-07 10:31:47","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923542,"title":"مهان قلمکاری","meta_title":"مهان قلمکاری","meta_description":"مهان قلمکاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهان","lastname":"قلمکاری","token":"a68c422cce858576","created_at":"2023-03-07 09:38:27","updated_at":"2023-03-07 09:38:27","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923542,"title":"مهان قلمکاری","meta_title":"مهان قلمکاری","meta_description":"مهان قلمکاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهان","lastname":"قلمکاری","token":"a68c422cce858576","created_at":"2023-03-07 09:38:27","updated_at":"2023-03-07 09:38:27","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788132,"file":"6406d3b6540314.52676693.pdf","book_id":3799558,"toc":null,"created_at":"2023-03-07 09:33:34","updated_at":"2023-03-07 10:31:47","process_started_at":"2023-03-07 09:33:37","process_done_at":"2023-03-07 09:33:38","process_failed_at":null,"pages_count":79,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e14a9c65bfb86fbf47e63cfbcc04d30fb2e8f9f171b3c2123fd632fee68e3c9f9d667d3f74f0b670ea67d17fbdb8a46fdde260b064dfea59c7dd39bd169daf84","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۹"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۱‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AE%D8%B4%D9%85","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AE%D8%B4%D9%85","pages_count_fa":"۷۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923542/%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مهان-قلمکاری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"94ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"95ms","total":"189ms"},"extra":{"id":1923542,"title":" ","token":"a68c422cce858576","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19