دانلود کتاب های علیرضا شاهپری دانلود کتاب های علیرضا شاهپری

{"query":"BSS::A::*::I::1923545::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799560,"title":"مدیریت بحران","price":45000,"ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/039708e2dce67f86/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/039708e2dce67f86/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/039708e2dce67f86/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/039708e2dce67f86/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/039708e2dce67f86/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-6719-45-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"کتاب مدیریت بحران از انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال 1399 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای علیرضا شاهپری به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی ...","pages_count":173,"keywords":null,"token":"039708e2dce67f86","created_at":"2023-03-07 14:40:35","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-11 10:51:07","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923545,"title":"علیرضا شاهپری","meta_title":"علیرضا شاهپری","meta_description":"علیرضا شاهپری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"شاهپری","token":"75d8ee07dfeed327","created_at":"2023-03-07 14:45:43","updated_at":"2023-03-07 14:45:43","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923546,"title":"پریسا مکی نیری","meta_title":"پریسا مکی نیری","meta_description":"پریسا مکی نیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پریسا","lastname":"مکی نیری","token":"41988515dff5c2c6","created_at":"2023-03-07 14:45:43","updated_at":"2023-03-07 14:45:43","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923545,"title":"علیرضا شاهپری","meta_title":"علیرضا شاهپری","meta_description":"علیرضا شاهپری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"شاهپری","token":"75d8ee07dfeed327","created_at":"2023-03-07 14:45:43","updated_at":"2023-03-07 14:45:43","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923546,"title":"پریسا مکی نیری","meta_title":"پریسا مکی نیری","meta_description":"پریسا مکی نیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پریسا","lastname":"مکی نیری","token":"41988515dff5c2c6","created_at":"2023-03-07 14:45:43","updated_at":"2023-03-07 14:45:43","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788134,"file":"64071bac16c291.28864123.pdf","book_id":3799560,"toc":null,"created_at":"2023-03-07 14:40:36","updated_at":"2023-03-11 10:51:07","process_started_at":"2023-03-07 14:40:38","process_done_at":"2023-03-07 14:40:41","process_failed_at":null,"pages_count":173,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"32410dfd192d7b5ab5c1d5f9b58e4e199fb35ce392a4df6e8d89a693e9d565806b719785b2d54e65b9c43d317c3f1f434c888d961eb7efd6a6474b3395027f2e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۳"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۴۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱۷۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923545/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%BE%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"علیرضا-شاهپری","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"18ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1923545,"title":" ","token":"75d8ee07dfeed327","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19