دانلود کتاب های سید یوسف رضوی دانلود کتاب های سید یوسف رضوی

{"query":"BSS::A::*::I::1923547::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799561,"title":"خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسیول دفتر ومنشی","price":60000,"ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e198e853e01a2d96/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e198e853e01a2d96/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e198e853e01a2d96/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e198e853e01a2d96/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e198e853e01a2d96/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-6719-36-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"کتاب خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسیول دفتر ومنشی از انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال 1399 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای سید یوسف رضوی به تالیف درآمده و در...","pages_count":217,"keywords":null,"token":"e198e853e01a2d96","created_at":"2023-03-07 14:46:30","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-11 10:51:24","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923547,"title":"سید یوسف رضوی","meta_title":"سید یوسف رضوی","meta_description":"سید یوسف رضوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"یوسف رضوی","token":"452524fdf7477952","created_at":"2023-03-07 14:49:09","updated_at":"2023-03-07 14:49:09","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923547,"title":"سید یوسف رضوی","meta_title":"سید یوسف رضوی","meta_description":"سید یوسف رضوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"یوسف رضوی","token":"452524fdf7477952","created_at":"2023-03-07 14:49:09","updated_at":"2023-03-07 14:49:09","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788135,"file":"64071d0e9221b0.78836566.pdf","book_id":3799561,"toc":null,"created_at":"2023-03-07 14:46:30","updated_at":"2023-03-11 10:51:24","process_started_at":"2023-03-07 14:46:32","process_done_at":"2023-03-07 14:46:36","process_failed_at":null,"pages_count":217,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"febdf59360aadf94de9a85efccc47e0b8905ccc7931eef32d77eebce6db14ba88a8063569b412f251bde33331b075107c9453cff95b42118b6c0f513485ae5e6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۱۷"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C","urlify":"%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C","pages_count_fa":"۲۱۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923547/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سید-یوسف-رضوی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"118ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"120ms","total":"238ms"},"extra":{"id":1923547,"title":" ","token":"452524fdf7477952","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19