دانلود کتاب های محمد آتشک دانلود کتاب های محمد آتشک

{"query":"BSS::A::*::I::1923548::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799563,"title":"یادگیری الکترونیکی","price":38000,"ebook_price":"۱۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۹‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۱‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۸‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/aac95733005d2b22/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/aac95733005d2b22/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/aac95733005d2b22/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/aac95733005d2b22/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/aac95733005d2b22/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-671935-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":".تغییرات سریع و عمیق فناوری، تمامی جوانب زندگی ، از جمله امر یادگیری را دچار تحولات اساسی کرده و یادگیری الکترونیکی را شکل داده است؛ از این رو، هدف اصلی این کتاب، بررسی مبانی و اصول طراحی، اجرا و ارزش...","pages_count":88,"keywords":null,"token":"aac95733005d2b22","created_at":"2023-03-12 09:42:25","updated_at":"2023-03-12 11:31:58","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-12 11:31:58","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923548,"title":"محمد آتشک","meta_title":"محمد آتشک","meta_description":"محمد آتشک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"آتشک","token":"26db79fab8fd0619","created_at":"2023-03-12 09:46:22","updated_at":"2023-03-12 09:46:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923548,"title":"محمد آتشک","meta_title":"محمد آتشک","meta_description":"محمد آتشک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"آتشک","token":"26db79fab8fd0619","created_at":"2023-03-12 09:46:22","updated_at":"2023-03-12 09:46:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788137,"file":"640d6d49940cd8.32279952.pdf","book_id":3799563,"toc":null,"created_at":"2023-03-12 09:42:25","updated_at":"2023-03-12 11:31:58","process_started_at":"2023-03-12 09:42:28","process_done_at":"2023-03-12 09:42:30","process_failed_at":null,"pages_count":88,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"cdf7d59c5a953503b2c91fef6b725449aac297f093bffcd0342893c705f7237d55d9e214b7f3373f6f1e343f407dda09e3914930cb53c65df97288057d5e48e7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۸"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C","urlify":"%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۸۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923548/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%A9","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"محمد-آتشک","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"80ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"86ms","total":"166ms"},"extra":{"id":1923548,"title":" ","token":"26db79fab8fd0619","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19