دانلود کتاب های هادی اسلامی زاده دانلود کتاب های هادی اسلامی زاده

{"query":"BSS::A::*::I::1923549::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799564,"title":"تولید و شکافت هسته های سنگین و فوق سنگین","price":1300000,"ebook_price":"۶۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۹۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/77f41086979de4c9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/77f41086979de4c9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/77f41086979de4c9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/77f41086979de4c9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/77f41086979de4c9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1560-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":219,"keywords":null,"token":"77f41086979de4c9","created_at":"2023-03-12 12:01:23","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-12 12:54:26","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923549,"title":"هادی اسلامی زاده","meta_title":"هادی اسلامی زاده","meta_description":"هادی اسلامی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"هادی","lastname":"اسلامی زاده","token":"897319d4a8867cb0","created_at":"2023-03-12 12:08:12","updated_at":"2023-03-12 12:08:12","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923549,"title":"هادی اسلامی زاده","meta_title":"هادی اسلامی زاده","meta_description":"هادی اسلامی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"هادی","lastname":"اسلامی زاده","token":"897319d4a8867cb0","created_at":"2023-03-12 12:08:12","updated_at":"2023-03-12 12:08:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788138,"file":"640d8ddbecac29.86876911.pdf","book_id":3799564,"toc":null,"created_at":"2023-03-12 12:01:24","updated_at":"2023-03-12 12:54:26","process_started_at":"2023-03-12 12:01:26","process_done_at":"2023-03-12 12:01:29","process_failed_at":null,"pages_count":219,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c9112dc8984dc8842e856aba2833c91e73180360685dde4364f1142e4213632fa0e129f9779381737d41532d6d05f480f927a80ac4af1342252ca296467a633d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۱۹"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱‌,‌۳۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86","urlify":"%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86","pages_count_fa":"۲۱۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923549/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"هادی-اسلامی-زاده","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"84ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"85ms","total":"169ms"},"extra":{"id":1923549,"title":" ","token":"897319d4a8867cb0","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19