دانلود کتاب های تقی وحیدیان کامیار دانلود کتاب های تقی وحیدیان کامیار

{"query":"BSS::A::*::I::1923550::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799565,"title":"وزن و قافیه شعر فارسی","price":100000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8cf14ef2d8e555a5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8cf14ef2d8e555a5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8cf14ef2d8e555a5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8cf14ef2d8e555a5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8cf14ef2d8e555a5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-0418-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":10,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":120,"keywords":null,"token":"8cf14ef2d8e555a5","created_at":"2023-03-12 12:17:30","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-12 13:32:00","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923550,"title":"تقی وحیدیان کامیار","meta_title":"تقی وحیدیان کامیار","meta_description":"تقی وحیدیان کامیار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"تقی","lastname":"وحیدیان کامیار","token":"edb74b50ca870da5","created_at":"2023-03-12 13:03:05","updated_at":"2023-03-12 13:03:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923550,"title":"تقی وحیدیان کامیار","meta_title":"تقی وحیدیان کامیار","meta_description":"تقی وحیدیان کامیار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"تقی","lastname":"وحیدیان کامیار","token":"edb74b50ca870da5","created_at":"2023-03-12 13:03:05","updated_at":"2023-03-12 13:03:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788139,"file":"640d91a2821913.34075106.pdf","book_id":3799565,"toc":null,"created_at":"2023-03-12 12:17:31","updated_at":"2023-03-12 13:32:00","process_started_at":"2023-03-12 12:17:33","process_done_at":"2023-03-12 12:17:35","process_failed_at":null,"pages_count":120,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4d744f572fa56d4483fd9ce4241390a281d8718a1c7c80f96d4fe183436da0f8eefec110c4d75bc82c02abf83e47a79790b945a8a926c1574f2208031f381c49","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C","urlify":"%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C","pages_count_fa":"۱۲۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923550/%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"تقی-وحیدیان-کامیار","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"178ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1923550,"title":" ","token":"edb74b50ca870da5","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19