دانلود کتاب های شهناز شاهین دانلود کتاب های شهناز شاهین

{"query":"BSS::A::*::I::1923551::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799566,"title":"تیاتر در فرانسه","price":120000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0e25bcc0dafc6be1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0e25bcc0dafc6be1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0e25bcc0dafc6be1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0e25bcc0dafc6be1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0e25bcc0dafc6be1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-0818-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1389,"nobat_chap":5,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":208,"keywords":null,"token":"0e25bcc0dafc6be1","created_at":"2023-03-12 13:05:00","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-12 13:34:04","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923489,"title":"مهوش قویمی","meta_title":"مهوش قویمی","meta_description":"مهوش قویمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهوش","lastname":"قویمی","token":"a88549bb4cc44687","created_at":"2023-02-21 13:10:11","updated_at":"2023-02-21 13:10:11","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923551,"title":"شهناز شاهین","meta_title":"شهناز شاهین","meta_description":"شهناز شاهین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شهناز","lastname":"شاهین","token":"3b712987a7741312","created_at":"2023-03-12 13:20:19","updated_at":"2023-03-12 13:20:19","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923489,"title":"مهوش قویمی","meta_title":"مهوش قویمی","meta_description":"مهوش قویمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهوش","lastname":"قویمی","token":"a88549bb4cc44687","created_at":"2023-02-21 13:10:11","updated_at":"2023-02-21 13:10:11","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923551,"title":"شهناز شاهین","meta_title":"شهناز شاهین","meta_description":"شهناز شاهین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شهناز","lastname":"شاهین","token":"3b712987a7741312","created_at":"2023-03-12 13:20:19","updated_at":"2023-03-12 13:20:19","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788140,"file":"640d9cc4354e54.06898596.pdf","book_id":3799566,"toc":null,"created_at":"2023-03-12 13:05:00","updated_at":"2023-03-12 13:34:04","process_started_at":"2023-03-12 13:05:00","process_done_at":"2023-03-12 13:05:03","process_failed_at":null,"pages_count":208,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"22fd89584864f5249189fafcc1732363de1b0660c9a3ae36a27c83e4e72c18b8269ff832e0b38d8dea2e518a57b6972840c2a9fac78151b320e7470f3f5a098a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۸"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87","urlify":"%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87","pages_count_fa":"۲۰۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923551/%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"شهناز-شاهین","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"100ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"103ms","total":"203ms"},"extra":{"id":1923551,"title":" ","token":"3b712987a7741312","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19